Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.976

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 maja 2017 r.

USTAWA
z dnia 23 marca 2017 r.
o zmianie ustawy - Prawo o miarach oraz ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie

Art.  1. 

W ustawie z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2016 r. poz. 884 i 1948) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4 pkt 13 otrzymuje brzmienie:

"13) legalizacja - zespół czynności obejmujących sprawdzenie i stwierdzenie w drodze decyzji, poświadczonej wyłącznie dowodem legalizacji, że przyrząd pomiarowy spełnia wymagania;";

2) w art. 8 w ust. 5 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) wyłącznie legalizację ponowną.";

3) po art. 8c dodaje się art. 8ca w brzmieniu:

"Art. 8ca. W przypadku gdy prawna kontrola metrologiczna przyrządu pomiarowego jest przeprowadzana w miejscu jego zainstalowania lub użytkowania i jest to niezbędne dla prawidłowego sprawdzenia przyrządu pomiarowego, organ administracji miar albo podmiot upoważniony wzywa wnioskodawcę do:

1) udostępnienia specjalistycznego sprzętu, w szczególności wzorców miary wraz z dowodami spójności pomiarowej, i odpowiednich środków technicznych;

2) udostępnienia materiałów lub substancji niezbędnych do przeprowadzenia sprawdzenia przyrządu pomiarowego;

3) dostarczenia dodatkowych egzemplarzy przyrządu pomiarowego reprezentujących typ, który ma być zatwierdzony, jego elementów lub urządzeń dodatkowych w przypadkach badania typu;

4) zapewnienia pomocy personelu pomocniczego przy sprawdzaniu przyrządu pomiarowego.";

4) w art. 8h ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. W przypadku gdy upłynął okres ważności, zatwierdzenie typu uznaje się za ważne w odniesieniu do przyrządów pomiarowych wprowadzonych już do użytkowania.";

5) art. 8l otrzymuje brzmienie:

"Art. 8l. Organ administracji miar oraz podmiot upoważniony odmawiają, w drodze decyzji, dokonania legalizacji, w przypadku gdy:

1) nie jest zatwierdzony typ zgłoszonego przyrządu pomiarowego podlegającego zatwierdzeniu typu;

2) przyrząd pomiarowy jest uszkodzony, niekompletny lub nieprzygotowany do sprawdzenia;

3) czynności związane z legalizacją mają być wykonywane w miejscu, o którym mowa w art. 8c pkt 3, a wnioskodawca nie zapewnił warunków, o których mowa w art. 8ca.";

6) w art. 8m:
a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) zgodność konstrukcji, wykonania, materiałów i charakterystyk metrologicznych z zatwierdzonym typem lub wymaganiami, z tym że w przypadku zmiany wymagań, która nastąpiła przed zgłoszeniem do legalizacji pierwotnej przyrządu pomiarowego podlegającego zatwierdzeniu typu - wyłącznie z zatwierdzonym typem;",

b) ust. 4a otrzymuje brzmienie:

"4a. Podczas legalizacji ponownej przyrządu pomiarowego, wprowadzonego do obrotu lub do użytkowania w wyniku dokonania oceny zgodności, przeprowadza się sprawdzenie tego przyrządu pod względem zgodności z wymaganiami obowiązującymi w roku, w którym dokonano oceny zgodności, w oparciu o które dokonano tej oceny.",

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Legalizacja jednorodnej partii przyrządów pomiarowych może być wykonana jako sprawdzenie każdego egzemplarza przyrządu pomiarowego albo z zastosowaniem metody statystycznej.",

d) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"6. Metoda statystyczna, o której mowa w ust. 5, polega na losowym pobraniu z każdej jednorodnej partii przyrządów pomiarowych próbki tych przyrządów i sprawdzeniu każdego egzemplarza przyrządu pomiarowego z pobranej próbki.";

7) w art. 8n po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. W przypadku stwierdzenia na podstawie przeprowadzonego sprawdzenia przyrządu pomiarowego, że przyrząd pomiarowy nie spełnia wymagań, organ administracji miar albo podmiot upoważniony, w drodze decyzji, odmawia poświadczenia dowodem legalizacji, że ten przyrząd spełnia wymagania.";

8) w art. 9 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) szczegółowy sposób przeprowadzania prawnej kontroli metrologicznej, w tym sposób dokonywania legalizacji za pomocą metody statystycznej, rodzaje przyrządów pomiarowych, które mogą podlegać legalizacji dokonywanej za pomocą tej metody, oraz warunki jednorodności partii przyrządów pomiarowych,";

9) w art. 10 uchyla się pkt 3;
10) po art. 10a dodaje się art. 10b-10d w brzmieniu:

"Art. 10b. 1. Przy Prezesie działa Rada Metrologii, zwana dalej "Radą".

2. Do zadań Rady należy opiniowanie:

1) stanu i kierunków rozwoju krajowej metrologii;

2) działalności merytorycznej administracji miar;

3) strategicznego planu, o którym mowa w art. 16 ust. 2;

4) rocznych planów i sprawozdań, o których mowa w art. 16 ust. 3.

3. Prezes oraz minister właściwy do spraw gospodarki mogą zlecać Radzie opracowywanie i przedstawianie analiz lub opinii w zakresie innym niż określony w ust. 2.

4. Opinie i analizy Rady sporządzane w ramach wykonywania jej zadań są przedstawiane Prezesowi i ministrowi właściwemu do spraw gospodarki.

5. Rada w celu wykonania swoich zadań ma prawo wglądu do dokumentów administracji miar i może żądać niezbędnych informacji od Prezesa, z wyjątkiem dokumentów i informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub inne tajemnice prawnie chronione.

Art. 10c. 1. Członków Rady powołuje minister właściwy do spraw gospodarki spośród kandydatów zgłoszonych przez organy, podmioty i organizacje, o których mowa w ust. 2.

2. W skład Rady wchodzą:

1) przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki;

2) przedstawiciel ministra właściwego do spraw nauki;

3) przedstawiciel Polskiego Komitetu Normalizacyjnego;

4) przedstawiciel Polskiego Centrum Akredytacji;

5) przedstawiciel Wojskowego Centrum Metrologii;

6) 5 przedstawicieli ogólnopolskich organizacji gospodarczych lub przedsiębiorców prowadzących badania naukowe w obszarze technologii pomiarowych;

7) 5 przedstawicieli uczelni, których jednostki organizacyjne posiadają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w obszarach nauk przyrodniczych, ścisłych lub technicznych;

8) przedstawiciel okręgowych urzędów miar wyróżniający się wiedzą i doświadczeniem w zakresie działania administracji miar.

3. Kandydatem na członka Rady może być osoba, która:

1) korzysta z pełni praw publicznych;

2) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

3) posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie metrologii;

4) posiada wykształcenie wyższe.

4. Kadencja Rady trwa 5 lat.

5. Ta sama osoba może pełnić funkcję członka Rady nie dłużej niż przez dwie kadencje.

6. Minister właściwy do spraw gospodarki odwołuje członka Rady w przypadku:

1) złożenia rezygnacji;

2) utraty zdolności do pełnienia obowiązków na skutek długotrwałej choroby, trwającej co najmniej 6 miesięcy;

3) niewypełniania lub nienależytego wypełniania obowiązków;

4) zaprzestania spełniania któregokolwiek z wymagań określonych w ust. 3 pkt 1 i 2.

7. W przypadku odwołania lub śmierci członka Rady przed upływem kadencji minister właściwy do spraw gospodarki niezwłocznie powołuje na jego miejsce inną osobę. Powołanie następuje do końca kadencji Rady. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

Art. 10d. 1. Pracami Rady kieruje przewodniczący wybierany przez Radę spośród jej członków.

2. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy.

3. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki, Prezesa lub co najmniej pięciu członków Rady, nie później niż w terminie 4 tygodni od dnia otrzymania wniosku.

4. Rada podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

5. Rada może powoływać komisje problemowe. W skład komisji mogą wchodzić eksperci zewnętrzni.

6. Szczegółowy tryb działania Rady, wyboru przewodniczącego oraz powoływania i funkcjonowania komisji problemowych określa regulamin ustanowiony przez Radę.

7. Członkom Rady przysługuje zwrot kosztów podróży na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962), w przypadku gdy posiedzenia Rady odbywają się poza miejscem ich zamieszkania lub świadczenia pracy.

8. Obsługę organizacyjną i finansową Rady zapewnia Główny Urząd Miar.";

11) w art. 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Dyrektorzy wykonują swoje zadania przy pomocy podległych im urzędów.";

12) w art. 12:
a) ust. 3d otrzymuje brzmienie:

"3d. Nabór na stanowisko Prezesa przeprowadza zespół powołany przez ministra właściwego do spraw gospodarki. W skład zespołu wchodzi 5 osób, których wiedza i doświadczenie dają rękojmię wyłonienia najlepszych kandydatów, w tym co najmniej 2 członków Rady. W toku naboru ocenia się doświadczenie zawodowe kandydata, wiedzę niezbędną do wykonywania zadań na stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór, oraz kompetencje kierownicze.",

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Prezes powołuje i odwołuje dyrektorów oraz wykonuje w stosunku do nich inne czynności z zakresu prawa pracy.",

c) uchyla się ust. 5,
d) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Prezes sprawuje nadzór w zakresie prawidłowości wykonywania przez dyrektorów zadań należących do ich zakresu działania i prawidłowości funkcjonowania kierowanych przez nich urzędów oraz przeprowadza w tym zakresie kontrole.";

13) art. 13 otrzymuje brzmienie:

"Art. 13. 1. Minister właściwy do spraw gospodarki, w drodze rozporządzenia, tworzy i znosi okręgowe urzędy miar, a także określa ich obszar działania i siedziby, uwzględniając w szczególności zapotrzebowanie na czynności metrologiczne w poszczególnych regionach, rozwój gospodarczy oraz tradycję w tym zakresie.

2. W drodze rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw gospodarki może, w ramach okręgowych urzędów miar, tworzyć i znosić wydziały zamiejscowe tych urzędów, uwzględniając zapotrzebowanie na czynności metrologiczne w poszczególnych regionach, rozwój gospodarczy oraz tradycję w tym zakresie.";

14) w art. 14:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Organizację okręgowych urzędów miar określają nadane przez Prezesa, w drodze zarządzenia, statuty i regulaminy.",

b) uchyla się ust. 3;
15) po art. 15 dodaje się art. 15a w brzmieniu:

"Art. 15a. 1. Środki finansowe pozyskane na finansowanie zadań, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 2, z wyjątkiem środków wskazanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.), są gromadzone na wyodrębnionym rachunku prowadzonym w Banku Gospodarstwa Krajowego.

2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, nie stanowią dochodów budżetu państwa.";

16) art. 16 otrzymuje brzmienie:

"Art. 16. 1. Do zakresu działania Prezesa należy:

1) utrzymywanie i rozwój systemu legalnych jednostek miar i państwowych wzorców jednostek miar, w szczególności:

a) budowa, utrzymywanie i modernizacja państwowych wzorców jednostek miar i układów pomiarowych służących do przekazywania jednostek miar przechowywanych i stosowanych w Urzędzie, oraz prowadzenie prac rozwojowych w tym zakresie,

b) informowanie, w drodze obwieszczenia, o spełnieniu przez wzorce jednostek miar warunków określonych dla państwowych wzorców jednostek miar,

c) zapewnienie, w drodze porównań, powiązania państwowych wzorców jednostek miar z międzynarodowymi wzorcami jednostek miar lub wzorcami jednostek miar w innych krajach, a także potwierdzania kompetencji w zakresie realizowanych wzorcowań i pomiarów,

d) zapewnienie przekazywania wartości legalnych jednostek miar od państwowych wzorców jednostek miar do przyrządów pomiarowych, w tym na rzecz podmiotów wykonujących działalność w celu zapewnienia jednolitości miar i dokładności pomiarów związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa, której organizację określa rozporządzenie wydane na podstawie art. 3,

e) sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek organizacyjnych i laboratoriów spoza administracji miar będących właścicielami państwowych wzorców jednostek miar, utrzymujących i udostępniających te wzorce,

f) wytwarzanie i certyfikacja materiałów odniesienia,

g) wykonywanie ekspertyz i badań przyrządów pomiarowych,

h) wyznaczanie wartości wielkości przez wykonywanie pomiarów przedmiotów, w stosunku do których dokonywane są czynności pomiarowe,

i) organizowanie i prowadzenie krajowych porównań międzylaboratoryjnych;

2) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinach dotyczących metrologii, w szczególności w zakresie technologii pomiarowych, oraz współpraca z innymi jednostkami naukowymi w tym zakresie;

3) wspieranie i inspirowanie rozwoju krajowego przemysłu, w szczególności:

a) udzielanie konsultacji i prowadzenie doradztwa technicznego w zakresie przyrządów, metod oraz technologii pomiarowych,

b) organizowanie i prowadzenie szkoleń specjalistycznych w dziedzinie miar i technologii pomiarowych,

c) prowadzenie działań popularyzujących i promujących zagadnienia miar i metrologii, w tym prowadzenie działalności wydawniczej,

d) inicjowanie prac normalizacyjnych w sprawach miar,

e) inicjowanie rozwoju badań naukowych, prac rozwojowych i innych przedsięwzięć w dziedzinach dotyczących metrologii oraz nawiązywanie i prowadzenie współpracy z krajowymi podmiotami zajmującymi się taką działalnością;

4) współpraca międzynarodowa w zakresie miar, w szczególności:

a) reprezentowanie Rzeczypospolitej Polskiej w metrologicznych organizacjach międzynarodowych i regionalnych,

b) współdziałanie z zagranicznymi instytucjami prowadzącymi działania w zakresie miar;

5) wykonywanie zadań z zakresu prawnej kontroli metrologicznej, w szczególności:

a) zatwierdzanie typów przyrządów pomiarowych na podstawie wyników przeprowadzonych badań i nadawanie znaków zatwierdzenia typu, w drodze decyzji, jak również cofanie decyzji zatwierdzenia typu,

b) prowadzenie rejestru zatwierdzonych typów przyrządów pomiarowych,

c) wykonywanie prawnej kontroli metrologicznej oraz uznawanie za równoważną prawnej kontroli metrologicznej w Rzeczypospolitej Polskiej odpowiedniej kontroli wykonanej przez właściwe zagraniczne instytucje metrologiczne,

d) udzielanie i cofanie jednostkom, w drodze decyzji, upoważnień do legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej określonych rodzajów przyrządów pomiarowych,

e) wydawanie certyfikatów zgodności w ramach systemu Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej;

6) nadzorowanie i koordynacja służby miar w Polsce, w szczególności:

a) sprawowanie nadzoru nad organami administracji miar i kierowanymi przez nie urzędami oraz zapewnianie prawidłowości i spójności ich działania,

b) sprawowanie nadzoru nad jednostkami, o których mowa w lit. c oraz w pkt 5 lit. d, w zakresie działalności wynikającej z udzielonych im upoważnień i zezwoleń,

c) wydawanie, odmowa wydania i cofanie jednostkom, w drodze decyzji, zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie wykonywania napraw lub instalacji oraz sprawdzania określonych rodzajów przyrządów pomiarowych,

d) wykonywanie zadań organu nadzoru rynku w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. poz. 542, 1228 i 1579) w zakresie prowadzenia postępowania w sprawie wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku wyrobów niezgodnych z wymaganiami lub stwarzających zagrożenie, w odniesieniu do przyrządów pomiarowych i wag nieautomatycznych,

e) opracowywanie projektów rozporządzeń w sprawach należących do jego zakresu działania,

f) opiniowanie nadsyłanych do Urzędu projektów aktów prawnych,

g) sygnalizowanie właściwym organom potrzeby podjęcia prac legislacyjnych w sprawach miar;

7) wydawanie Dziennika Urzędowego Głównego Urzędu Miar;

8) wykonywanie, w zakresie swoich kompetencji, innych prac metrologicznych;

9) wykonywanie zadań przewidzianych w odrębnych ustawach lub powierzonych przez Prezesa Rady Ministrów.

2. Prezes przygotowuje i przedstawia ministrowi właściwemu do spraw gospodarki do zatwierdzenia, zaopiniowany przez Radę, czteroletni strategiczny plan działania Głównego Urzędu Miar, obejmujący główne cele, wyzwania i kierunki działań Urzędu, w powiązaniu ze strategiami rozwoju, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 383, 1250, 1948 i 1954 oraz z 2017 r. poz. 5).

3. Prezes przygotowuje i przedstawia ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, w terminie do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego, zaopiniowane przez Radę:

1) roczny plan działania Głównego Urzędu Miar obejmujący realizację poszczególnych zadań, o których mowa w ust. 1, uwzględniający postanowienia planu, o którym mowa w ust. 2, oraz

2) roczne sprawozdanie z realizacji zadań Urzędu.";

17) w art. 18:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Obwieszczenia Prezesa, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. b, są ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".",

b) w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) zarządzenia Prezesa w sprawach, o których mowa w art. 14 ust. 2.";

18) uchyla się art. 19;
19) w art. 20:
a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Do zakresu działania dyrektorów należy:",

b) po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:

"1b. Zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 1-2, dyrektorzy wykonują na terytorialnym obszarze działania podległych im urzędów.",

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Okręgowe urzędy miar mogą wykonywać inne prace metrologiczne, zgodnie ze swoimi kompetencjami i możliwościami technicznymi, w tym wzorcowanie i ekspertyzy przyrządów pomiarowych.",

d) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Okręgowe urzędy miar mogą po uzgodnieniu z Prezesem współpracować z krajowymi i zagranicznymi organizacjami, instytucjami oraz uczelniami prowadzącymi działania w zakresie miar.";

20) w art. 21:
a) w ust. 1:
po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

"4a) czasowe wycofanie z użytkowania, w drodze decyzji, przyrządów pomiarowych, których legalizacja utraciła ważność zgodnie z art. 8n ust. 4;",

pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) wycofanie, w drodze decyzji:

a) z obrotu lub użytkowania - przyrządów pomiarowych niespełniających wymagań,

b) z użytkowania - przyrządów pomiarowych w przypadku, gdy w okresie, na który została wydana decyzja, o której mowa w pkt 4a, nie zostanie poświadczone dowodem legalizacji, że przyrząd pomiarowy spełnia wymagania.",

b) dodaje się ust. 5-7 w brzmieniu:

"5. Decyzja, o której mowa w ust. 1 pkt 4a, jest wydawana na okres 3 miesięcy i podlega natychmiastowemu wykonaniu. Na uzasadniony wniosek strony okres ten może być przedłużany na kolejne okresy 3 miesięczne.

6. Wydając decyzję, o której mowa w ust. 1 pkt 4a, organ administracji miar przedłuża stosowanie zabezpieczeń, o których mowa w art. 22j ust. 3, na czas obowiązywania tej decyzji.

7. Decyzja, o której mowa w ust. 1 pkt 4a, wygasa przed upływem okresu, na który została wydana, z dniem poświadczenia dowodem legalizacji, że przyrząd pomiarowy spełnia wymagania.";

21) w art. 22j:
a) w ust. 1:
pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) dowody legalizacji poświadczające dokonanie legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej zostały wydane przez podmioty nieposiadające upoważnień, zostały zniszczone lub uszkodzone albo brak jest dowodów legalizacji przyrządu pomiarowego,",

dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) legalizacja utraciła ważność zgodnie z art. 8n ust. 4",

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 3, dokonuje się na czas niezbędny do:

1) przeprowadzenia czynności mających na celu ustalenie i wyjaśnienie okoliczności sprawy będącej przedmiotem kontroli albo usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli, nie dłużej niż na okres 2 miesięcy, lub

2) wydania decyzji, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 4a.";

22) w art. 24:
a) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Do opłat, o których mowa w ust. 2, nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa dotyczących odraczania terminu płatności podatku lub zapłaty zaległości podatkowej, rozkładania na raty podatku lub zapłaty zaległości podatkowej i umarzania zaległości podatkowej, z zastrzeżeniem ust. 8.",

b) dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

"8. Opłaty, o których mowa w ust. 2, umarza się na zasadach określonych w art. 67d ustawy - Ordynacja podatkowa.";

23) w art. 24a po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Nieuiszczenie w terminie opłat, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 2 i 7, skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.";

24) w art. 26:
a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Kto umyślnie użytkuje lub przechowuje w stanie gotowości do użycia przyrządy pomiarowe wycofane z użytkowania na podstawie decyzji, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 4a lub 5, lub umyślnie niszczy zabezpieczenia, o których mowa w art. 22j ust. 3 pkt 1

- podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.",

b) w ust. 2 po wyrazach "w ust. 1" dodaje się wyrazy "i 1a".
Art.  2. 

W ustawie z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2015 r. poz. 525 i 1960, z 2016 r. poz. 1948 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 935) w art. 56 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) dyrektorzy okręgowych urzędów miar;".

Art.  3. 
1.  Znosi się organy administracji miar - naczelników obwodowych urzędów miar oraz likwiduje się obwodowe urzędy miar.
2.  Dotychczasowe zadania i kompetencje naczelników obwodowych urzędów miar przejmują właściwi miejscowo dyrektorzy okręgowych urzędów miar.
Art.  4. 
1.  Z dniem likwidacji obwodowych urzędów miar:
1) należności i zobowiązania obwodowych urzędów miar stają się należnościami i zobowiązaniami właściwych okręgowych urzędów miar;
2) składniki mienia będące w posiadaniu obwodowych urzędów miar przechodzą w posiadanie właściwych okręgowych urzędów miar.
2.  Dyrektorzy okręgowych urzędów miar dokonają inwentaryzacji składników mienia, o których mowa w ust. 1 pkt 2, na dzień objęcia ich w posiadanie przez okręgowe urzędy miar.
Art.  5. 
1.  Z dniem zniesienia organów administracji miar - naczelników obwodowych urzędów miar oraz likwidacji obwodowych urzędów miar:
1) naczelnicy obwodowych urzędów miar niebędący członkami korpusu służby cywilnej stają się pracownikami służby cywilnej zatrudnionymi we właściwych miejscowo okręgowych urzędach miar;
2) pracownicy zatrudnieni w obwodowych urzędach miar stają się pracownikami właściwych miejscowo okręgowych urzędów miar.
2.  Przepisy art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962) stosuje się odpowiednio.
3.  Właściwi dyrektorzy okręgowych urzędów miar są obowiązani niezwłocznie zawiadomić na piśmie pracowników, o których mowa w ust. 1, o zmianach, jakie mają nastąpić w zakresie ich stosunku pracy.
4.  Przepisów ust. 1 pkt 2 i ust. 2 nie stosuje się do urzędników służby cywilnej, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1345, 1605, 1807, 1948 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 379).
Art.  6. 

Minister właściwy do spraw gospodarki powoła Radę Metrologii w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art.  7. 

Do dnia powołania Rady Metrologii pierwszej kadencji stosuje się art. 12 ust. 3d ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym.

Art.  8. 

Prezes Głównego Urzędu Miar przedstawi ministrowi właściwemu do spraw gospodarki pierwszy czteroletni strategiczny plan działania Głównego Urzędu Miar w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art.  9. 
1.  Do postępowań wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.
2.  Postępowania prowadzone przed naczelnikami obwodowych urzędów miar wszczęte i niezakończone do dnia zniesienia naczelników obwodowych urzędów miar toczą się dalej przed właściwymi dyrektorami okręgowych urzędów miar.
3.  Czynności urzędowe dokonane przez naczelników obwodowych urzędów miar zachowują ważność.
Art.  10. 

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie:

1) art. 9 pkt 1-5 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 9 pkt 1-5 tej ustawy, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie art. 1 pkt 8;
2) art. 13 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 13 tej ustawy, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie art. 1 pkt 13.
Art.  11. 
1.  Dotychczasowe statuty i regulaminy zachowują moc do dnia wejścia w życie statutów i regulaminów nadanych przez Prezesa Głównego Urzędu Miar na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
2.  Prezes Głównego Urzędu Miar nada statuty i regulaminy okręgowym urzędom miar w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia wydanego na podstawie art. 13 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
Art.  12. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 1 pkt 9 i 11, pkt 12 lit. c i d, pkt 13 i 14, pkt 17 lit. b i pkt 19, art. 2-4 oraz art. 5 ust. 1, 2 i 4, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.;
2) art. 1 pkt 6 lit. c i d oraz pkt 8, które wchodzą w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia.