Zmiana ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1504

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 lipca 2022 r.

USTAWA
z dnia 9 czerwca 2022 r.
o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

W ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1072 i 1261) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 164:
a)
w ust. 1 uchyla się pkt 3,
b)
ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych są organami nadzoru górniczego pierwszej instancji, chyba że ustawa stanowi inaczej.

3. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego jest organem nadzoru górniczego pierwszej instancji:

1) w sprawach dotyczących podziemnego składowania dwutlenku węgla;

2) w odniesieniu do podziemnych zakładów górniczych właściwym rzeczowo w sprawach:

a) górniczych wyciągów szybowych,

b) urządzeń transportowych, których środki transportu poruszają się po torze o nachyleniu powyżej 45°, w wyrobiskach górniczych,

c) szybów i szybików wraz z wyposażeniem,

d) centrali i dyspozytorni wraz z systemami łączności, bezpieczeństwa i alarmowania oraz magistralnymi sieciami telekomunikacyjnymi,

e) stacji wentylatorów głównych,

f) urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wysokiego i średniego napięcia, zasilających obiekty, maszyny i urządzenia, o których mowa w lit. a-e;

3) wykonującym zadania z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego właściwym rzeczowo w odniesieniu do następujących obiektów budowlanych podziemnych zakładów górniczych:

a) obiektów budowlanych maszyn wyciągowych,

b) szybowych wież wyciągowych,

c) budynków nadszybi,

d) obiektów budowlanych urządzeń, o których mowa w pkt 2 lit. b,

e) wolnostojących budynków centrali, dyspozytorni, systemów oraz sieci, o których mowa w pkt 2 lit. d,

f) obiektów budowlanych stacji wentylatorów głównych,

g) obiektów budowlanych przeznaczonych dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wysokiego i średniego napięcia, zasilających obiekty, maszyny i urządzenia, o których mowa w pkt 2 lit. a-e.";

2)
w art. 166 w ust. 1 w:
a)
pkt 1 skreśla się wyrazy "oraz dyrektora SUG",
b)
pkt 7 skreśla się wyrazy "oraz dyrektorowi SUG";
3)
w art. 167:
a)
w ust. 1 skreśla się wyrazy "i dyrektor SUG",
b)
w ust. 4 skreśla się wyrazy "lub SUG",
c)
w ust. 5 skreśla się wyrazy "i SUG",
d)
po ust. 5 dodaje się ust. 5a i 5b w brzmieniu:

"5a. W sprawach organizacyjno-finansowych, w tym w sprawach z zakresu prawa pracy, Wyższy Urząd Górniczy wraz z okręgowymi urzędami górniczymi stanowi jednostkę organizacyjną, w której zadania przewidziane w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1233, 2447 i 2448 oraz z 2022 r. poz. 655) dla dyrektora generalnego urzędu wykonuje dyrektor generalny Wyższego Urzędu Górniczego.

5b. W sprawach organizacyjno-finansowych, w tym w sprawach z zakresu prawa pracy, jednostka organizacyjna, o której mowa w ust. 5a, używa nazwy "Wyższy Urząd Górniczy".",

e)
uchyla się ust. 6,
f)
uchyla się ust. 8 i 9,
g)
w ust. 10 skreśla się wyrazy "i SUG",
h)
dodaje się ust. 11 i 12 w brzmieniu:

"11. Osoby wykonujące obowiązki służbowe w okręgowych urzędach górniczych, realizujące zadania należące do właściwości dyrektora okręgowego urzędu górniczego podlegają temu dyrektorowi.

12. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego nie może wydawać poleceń osobom, które wykonują obowiązki służbowe w okręgowym urzędzie górniczym, w indywidualnych sprawach należących do właściwości dyrektora okręgowego urzędu górniczego.";

4)
uchyla się art. 169.

W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 504) wprowadza się następujące zmiany:

1)
po art. 50b dodaje się art. 50ba w brzmieniu:

"Art. 50ba. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) kopalni - oznacza to zakład górniczy w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1072, 1261 i 1504);

2) odkrywce - oznacza to odkrywkowy zakład górniczy.";

2)
w art. 50d:
a)
w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) w przodkach bezpośrednio przy urabianiu, ładowaniu i zwałowaniu urobku oraz przy innych pracach przodkowych, przy montażu, likwidacji i transporcie obudów, maszyn urabiających, ładujących, transportujących i zwałujących w przodkach oraz przy głębieniu szybów i robotach szybowych;",

b)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Przez przodek rozumie się obszar wyrobiska górniczego, w którym są wykonywane prace bezpośrednio związane z wydobywaniem kopaliny lub drążeniem tego wyrobiska, w tym ścianę, a w odkrywkach również obszar związany bezpośrednio z urabianiem kopaliny, nadkładu lub skał otaczających oraz ze zwałowaniem, w tym formowaniem korpusu zwału, a także strefę przyprzodkową stanowiącą obszar bezpośrednio przyległy do przodka, ustalony w kopalni na podstawie organizacyjno-technicznych metod wykonywania robót górniczych, w której są wykonywane prace związane z odstawą urobku oraz utrzymaniem wyrobiska.".

W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, 2127 i 2269 oraz z 2022 r. poz. 1079 i 1260) w art. 374 w ust. 1 w pkt 1 skreśla się wyrazy "albo specjalistycznego".

W ustawie z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2022 r. poz. 135 i 655) w art. 56 w ust. 1 w pkt 4 skreśla się wyrazy "i dyrektor Specjalistycznego Urzędu Górniczego".

1. 
Znosi się dyrektora Specjalistycznego Urzędu Górniczego.
2. 
Likwiduje się Specjalistyczny Urząd Górniczy.

Decyzje i postanowienia wydane przez dyrektora Specjalistycznego Urzędu Górniczego pozostają w mocy.

1. 
Sprawy wszczęte przez dyrektora Specjalistycznego Urzędu Górniczego i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy toczą się przed Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego.
2. 
Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy dyrektor Specjalistycznego Urzędu Górniczego przekazuje akta spraw, o których mowa w ust. 1, Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego.
1. 
Dyrektor generalny Wyższego Urzędu Górniczego przejmuje zadania wymienione w art. 167 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, przy czym czynności dokonane przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego pozostają w mocy.
2. 
Osoby, które do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy zajmowały stanowisko dyrektora oraz zastępcy dyrektora Specjalistycznego Urzędu Górniczego, stają się pracownikami służby cywilnej zatrudnionymi w Wyższym Urzędzie Górniczym na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.
3. 
Dyrektor generalny Wyższego Urzędu Górniczego wyznaczy osobom, o których mowa w ust. 2, stanowisko pracy zgodne z ich kwalifikacjami i umiejętnościami zawodowymi.
4. 
Pracownicy, którzy do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy wykonywali obowiązki służbowe w Specjalistycznym Urzędzie Górniczym, oraz pracownicy, którzy wykonują obowiązki służbowe w okręgowych urzędach górniczych, stają się pracownikami Wyższego Urzędu Górniczego w rozumieniu art. 167 ust. 5a i 5b ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
5. 
Dyrektor generalny Wyższego Urzędu Górniczego wyznaczy pracownikom wykonującym obowiązki służbowe w Specjalistycznym Urzędzie Górniczym, innym niż wymienieni w ust. 2, stanowisko pracy w komórce organizacyjnej Wyższego Urzędu Górniczego właściwej ze względu na dotychczas wykonywane obowiązki służbowe, uwzględniając kwalifikacje i umiejętności zawodowe tych pracowników, i za wynagrodzeniem nie niższym niż otrzymywane na stanowisku ostatnio zajmowanym w Specjalistycznym Urzędzie Górniczym.

Do postępowań w zakresie ustalania prawa do górniczej emerytury i jej wysokości wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 2 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 167 ust. 10 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 167 ust. 10 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.