Art. 14. - Zmiana ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2029

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 września 2023 r.
Art.  14. 

W ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, z późn. zm. 7 ) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 21 w ust. 2 w pkt 34:
a)
lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) koncesjach na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin, koncesjach na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż, koncesjach na wydobywanie kopalin ze złóż, koncesjach na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji, koncesjach na podziemne składowanie odpadów oraz koncesjach na podziemne składowanie dwutlenku węgla, a także o decyzjach zatwierdzających projekty robót geologicznych wykonywanych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich lub hydrogeologicznych na potrzeby udokumentowania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla, ",

b)
lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) kartach informacyjnych złóż kopalin, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 97 ust. 1 pkt 1 i 2 tej ustawy, ";

2)
w art. 72 w ust. 1:
a)
pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, koncesji na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji, koncesji na podziemne składowanie odpadów oraz koncesji na podziemne składowanie dwutlenku węgla - wydawanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze;",

b)
po pkt 4b dodaje się pkt 4c w brzmieniu:

"4c) decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych wykonywanych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich lub hydrogeologicznych na potrzeby udokumentowania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla - wydawanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze;";

3)
w art. 80:
a)
w ust. 2 w zdaniu drugim po wyrazach "dla przedsięwzięć wymagających koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin" dodaje się wyrazy "albo koncesji na wydobywanie kopalin objętych własnością górniczą",
b)
w ust. 3 po wyrazach "koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin" dodaje się wyrazy "oraz koncesji na wydobywanie kopalin objętych własnością górniczą".
7 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1113, 1501, 1506, 1688, 1719, 1890 i 1906.