Art. 8. - Zmiana ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz zmiana niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.75.492

Akt utracił moc
Wersja od: 26 kwietnia 2007 r.
Art.  8.

Produkty lecznicze dopuszczone do obrotu lub które były przedmiotem postępowania o dopuszczenie do obrotu w dniu wejścia w życie ustawy, których nazwa nie odpowiada wymaganiom określonym w ustawie zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, mogą znajdować się w obrocie pod nazwą dotychczasową do dnia 31 grudnia 2008 r.