Art. 7. - Zmiana ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz zmiana niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.75.492

Akt utracił moc
Wersja od: 26 kwietnia 2007 r.
Art.  7.

Dla produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu przed dniem wejścia w życie ustawy termin, o którym mowa w art. 33a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, liczy się od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.