Art. 5. - Zmiana ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz zmiana niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.75.492

Akt utracił moc
Wersja od: 26 kwietnia 2007 r.
Art.  5.

W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 33, poz. 287, z późn. zm.11)) w art. 3 w ust. 2 w pkt 5 lit. e otrzymuje brzmienie:

"e) obrotem i ilością stosowanych produktów leczniczych weterynaryjnych,".