Art. 2. - Zmiana ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz zmiana niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.75.492

Akt utracił moc
Wersja od: 26 kwietnia 2007 r.
Art.  2.

W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz. U. Nr 126, poz. 1379, z 2002 r. Nr 152, poz. 1263, z 2004 r. Nr 93, poz. 896 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217) w art. 6 w ust. 1 w pkt 1 dodaje się lit. j w brzmieniu:

"j) prowadzenie kontroli systemu monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych,".