Zmiana ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o zawodzie farmaceuty.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1344

Akt jednorazowy
Wersja od: 27 czerwca 2022 r.

USTAWA
z dnia 12 maja 2022 r.
o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o zawodzie farmaceuty

W ustawie z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1977 i 2120 oraz z 2022 r. poz. 830, 974 i 1095) po art. 91 dodaje się art. 91a w brzmieniu:

"Art. 91a. Technik farmaceutyczny podczas i w związku z wykonywaniem w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym czynności, o których mowa w art. 91, lub innych czynności związanych z produktami leczniczymi lub wyrobami medycznymi, wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariusza publicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.".

W ustawie z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (Dz. U. z 2022 r. poz. 184, 655 i 974) po art. 35 dodaje się art. 35a w brzmieniu:

"Art. 35a. Farmaceuta podczas i w związku z wykonywaniem w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym czynności, o których mowa w art. 4 ust. 2 oraz ust. 3 pkt 1, 3, 4 i 6, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariusza publicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1138).".

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.