Art. 13. - Zmiana ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2018.1375 - OpenLEX

Art. 13. - Zmiana ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1375

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 sierpnia 2018 r.
Art.  13. 

Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 38a ust. 6 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 38a ust. 16 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.