Art. 7. - Zmiana ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2015.28 - OpenLEX

Art. 7. - Zmiana ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.28

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 lutego 2019 r.
Art.  7. 

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez okres 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.