Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.843

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 maja 2020 r.
Art.  6. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.