Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.843

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 maja 2020 r.
Art.  5. 
1.  Limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na wykonywanie zadań Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wynikających z niniejszej ustawy wynosi w:
1) 2020 r. - 0 zł;
2) 2021 r. - 207 625 zł;
3) 2022 r. - 212 816 zł;
4) 2023 r. - 218 136 zł;
5) 2024 r. - 228 117 zł;
6) 2025 r. - 229 179 zł;
7) 2026 r. - 234 909 zł;
8) 2027 r. - 240 781 zł;
9) 2028 r. - 253 801 zł;
10) 2029 r. - 252 971 zł.
2.  Prezes Urzędu Regulacji Energetyki monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, oraz wdraża mechanizmy korygujące, o których mowa w ust. 3.
3.  W przypadku gdy wielkość wydatków po pierwszym półroczu danego roku budżetowego wyniesie więcej niż 65% limitu wydatków przewidzianych na dany rok, dysponent środków obniża wielkość środków przeznaczonych na wydatki w drugim półroczu o kwotę stanowiącą różnicę między wielkością tego limitu a kwotą przekroczenia wydatków.
4.  W przypadku gdy wielkość wydatków w poszczególnych miesiącach jest zgodna z planem finansowym, przepisu ust. 3 nie stosuje się.