Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.843

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 maja 2020 r.
Art.  2. 

W ustawie z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 250) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 18 w ust. 4 w pkt 1 w lit. d średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. e i f w brzmieniu:

"e) w przypadku jednostki kogeneracji opalanej paliwem, o którym mowa w art. 15 ust. 7 pkt 1 - wydanie warunków przyłączenia jednostki kogeneracji do sieci przesyłowej gazowej lub sieci dystrybucyjnej gazowej - jeżeli zostały wydane albo

f) w przypadku jednostki kogeneracji opalanej paliwem, o którym mowa w art. 15 ust. 7 pkt 1 - zawarcie umowy o przyłączenie jednostki kogeneracji do sieci przesyłowej gazowej lub sieci dystrybucyjnej gazowej - jeżeli została zawarta;";

2) w art. 44 w ust. 4 w pkt 1 w lit. d średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. e i f w brzmieniu:

"e) w przypadku jednostki kogeneracji opalanej paliwem, o którym mowa w art. 15 ust. 7 pkt 1 - wydanie warunków przyłączenia jednostki kogeneracji do sieci przesyłowej gazowej lub sieci dystrybucyjnej gazowej - jeżeli zostały wydane albo

f) w przypadku jednostki kogeneracji opalanej paliwem, o którym mowa w art. 15 ust. 7 pkt 1 - zawarcie umowy o przyłączenie jednostki kogeneracji do sieci przesyłowej gazowej lub sieci dystrybucyjnej gazowej - jeżeli została zawarta;".