Art. 7. - Zmiana ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1681

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 czerwca 2024 r. do: 23 sierpnia 2024 r.
Art.  7. 

W ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1650) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 22:
a)
ust. 1a otrzymuje brzmienie:

"1a. Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe dane umieszczane w deklaracji, o której mowa w ust. 1, i w informacjach, o których mowa w ust. 1c, 3 i 3a oraz w art. 38 ust. 1, kierując się koniecznością zachowania integralności danych zamieszczanych w portalu Platforma Paliwowa, o którym mowa w art. 43f ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.",

b)
w ust. 3a wyraz "Agencji" zastępuje się wyrazami

"Prezesowi Agencji",

c)
po ust. 3a dodaje się ust. 3b i 3c w brzmieniu:

"3b. W deklaracji, o której mowa w ust. 1, oraz w informacjach, o których mowa w ust. 1c, 3 i 3a, zamieszcza się także nazwę albo imię i nazwisko producenta lub handlowca, adres jego siedziby, numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer w rejestrze systemu zapasów interwencyjnych, a także imię i nazwisko oraz numer telefonu, o ile taki numer posiada, osoby podpisującej deklarację lub informację.

3c. Deklarację, o której mowa w ust. 1, oraz informacje, o których mowa w ust. 1c, 3 i 3a, przekazuje się w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem portalu Platforma Paliwowa, o którym mowa w art. 43f ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.",

d)
w ust. 4 wyrazy "ust. 1-3a" zastępuje się wyrazami

"ust. 1-3b",

e)
w ust. 4a wyraz "Agencji" zastępuje się wyrazami

"Prezesowi Agencji",

f)
w ust. 6 wyraz "Agencja" zastępuje się wyrazami

"Prezes Agencji";

2)
w art. 28c:
a)
w ust. 1:
po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

"6a) odtworzenie zapasów agencyjnych w przypadku ich przeniesienia do rezerw strategicznych;",

w pkt 10 wyrazy "art. 4ba, art. 43d, art. 43e, art. 43f ust. 1 i art. 56 ust. 2" zastępuje się wyrazami

"art. 43f ust. 1",

b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Środki Funduszu mogą być przeznaczone na wykonywanie zadań Prezesa Agencji określonych w art. 43f ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.";

3)
w art. 38 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

"3. W informacji o planowanej przez producentów produkcji paliw lub zakontraktowanym lub planowanym przez handlowców przywozie ropy naftowej lub paliw oraz planowanej ich sprzedaży w ramach dostaw wewnątrzwspólnotowych i eksportu zamieszcza się także nazwę albo imię i nazwisko producenta, handlowca albo przedsiębiorcy, o którym mowa w ust. 1, adres siedziby oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).

4. Informacje, o których mowa w ust. 1, przekazuje się w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, za pośrednictwem portalu Platforma Paliwowa, o którym mowa w art. 43f ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.";

4)
w art. 48a:
a)
w ust. 1 w pkt 1 wyrazy "ustawy z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2051)" zastępuje się wyrazami

"ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 294)",

b)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Finansowanie odtworzenia wolumenów, o których mowa w ust. 1, odbywa się z:

1) rezerwy celowej przeznaczonej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych lub

2) środków Funduszu

- na wniosek ministra właściwego do spraw energii.",

c)
po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Minister właściwy do spraw energii składa wniosek, o którym mowa w ust. 3, kierując się stanem środków finansowych dostępnych w rezerwie celowej, o której mowa w ust. 3 pkt 1, oraz w Funduszu.",

d)
w ust. 4 po wyrazach "w ust. 3" dodaje się wyrazy

"pkt 1",

e)
dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Prezes Agencji uruchamia środki, o których mowa w ust. 3 pkt 2, w terminie gwarantującym odtworzenie zapasów agencyjnych zgodnie z powiadomieniem, o którym mowa w art. 47, lub zaleceniami Komisji Europejskiej, o ile zostały wydane.".