Art. 32. - Zmiana ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2021.1093 - OpenLEX

Art. 32. - Zmiana ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1093

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 września 2022 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  32. 
1. 
Przepisy art. 70e ust. 1 i art. 70f ust. 1 ustawy zmienianej w art. 7, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1524), stosuje się do instalacji, dla których przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy:
1)
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał zaświadczenie, o którym mowa w art. 70b ust. 8 ustawy zmienianej w art. 7, albo
2)
złożono deklarację, o której mowa w art. 70b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 7.
2. 
W przypadku instalacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1, cenę określoną na podstawie art. 70e ust. 1 ustawy zmienianej w art. 7, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, stosuje się od miesiąca następującego po miesiącu wejścia w życie niniejszej ustawy.
3. 
W przypadku instalacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1, cenę, o której mowa w ust. 2, wylicza się jako sumę ceny skorygowanej obliczonej zgodnie z art. 39a ust. 5 ustawy zmienianej w art. 7, z uwzględnieniem art. 39a ust. 7 ustawy zmienianej w art. 7, z uwzględnieniem corocznej waloryzacji dokonywanej zgodnie z art. 70e ust. 3 ustawy zmienianej w art. 7, przysługującej wytwórcy w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy oraz kwoty stanowiącej różnicę między wartością 95% ceny referencyjnej obowiązującej w dniu złożenia przez wytwórcę deklaracji, o której mowa w art. 70b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 7, a wartością 90% ceny referencyjnej obowiązującej w dniu złożenia tej deklaracji.