Art. 29. - Zmiana ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2021.1093 - OpenLEX

Art. 29. - Zmiana ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1093

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 września 2022 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  29. 
1. 
Do postępowania przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie wydania decyzji, o której mowa w art. 18 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 10, lub w sprawie wydania decyzji, o którym mowa w art. 44 ust. 1 tej ustawy, które zostało wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 10, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
2. 
Przepisy art. 16 ust. 5 i art. 43 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 10, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się po raz pierwszy do niewykorzystanej maksymalnej ilości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji i wartości premii kogeneracyjnej wynikającej z tej energii, określonych dla roku 2020 odpowiednio w przepisach wydanych na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz pkt 5 i 6 ustawy zmienianej w art. 10.