Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1435

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 sierpnia 2019 r.

USTAWA
z dnia 4 lipca 2019 r.
o zmianie ustawy - Prawo energetyczne

Art.  1. 

W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 i 730) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 9c po ust. 6a dodaje się ust. 6b w brzmieniu:

"6b. W przypadku powierzenia pełnienia obowiązków operatora systemu przesyłowego gazowego, operatora systemu dystrybucyjnego gazowego lub operatora systemu połączonego gazowego, operator ten, w obszarze swojego działania, jest odpowiedzialny także za wydawanie warunków przyłączenia oraz za zawarcie i realizację umowy o przyłączenie do sieci.";

2) w art. 9h:
a) po ust. 3a dodaje się ust. 3b-3o w brzmieniu:

"3b. W przypadku wyznaczenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki przedsiębiorstwa energetycznego operatorem systemu przesyłowego gazowego na sieci przesyłowej gazowej wchodzącej w skład systemu przesyłowego, który w dniu 3 września 2009 r. należał do przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo, na okres dłuższy niż okres obowiązywania umowy powierzającej pełnienie obowiązków operatora systemu przesyłowego gazowego z wykorzystaniem tej sieci, właściciel sieci przesyłowej gazowej, w terminie 90 dni przed dniem wygaśnięcia dotychczasowej umowy, zawiera z operatorem systemu przesyłowego gazowego albo operatorem systemu połączonego gazowego kolejną umowę powierzającą pełnienie obowiązków operatora systemu przesyłowego gazowego.

3c. Kolejna umowa powierzająca pełnienie obowiązków operatora systemu przesyłowego gazowego, o której mowa w ust. 3b, zawierana jest na czas oznaczony, rozpoczynający się od dnia następującego po dniu wygaśnięcia dotychczasowej umowy powierzającej pełnienie obowiązków operatora systemu przesyłowego gazowego, nie krótszy niż rok i nie dłuższy niż 3 lata lub okres wyznaczenia, o którym mowa w ust. 3b - jeżeli okres ten jest krótszy niż 3 lata.

3d. Operator systemu przesyłowego gazowego albo operator systemu połączonego gazowego niezwłocznie przekazuje Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki informację o zawarciu kolejnej umowy powierzającej pełnienie obowiązków operatora systemu przesyłowego gazowego, o której mowa w ust. 3b, lub o jej zmianie oraz przesyła Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki aktualną kopię tej umowy.

3e. W przypadku nieotrzymania, w terminie 90 dni przed dniem wygaśnięcia dotychczasowej umowy, informacji o zawarciu kolejnej umowy powierzającej pełnienie obowiązków operatora systemu przesyłowego gazowego, o której mowa w ust. 3b, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, w drodze decyzji, ustala treść umowy powierzającej pełnienie obowiązków operatora systemu przesyłowego gazowego.

3f. Stronami postępowania w sprawie wydania decyzji, o której mowa w ust. 3e, są wyłącznie właściciel sieci przesyłowej gazowej oraz operator systemu przesyłowego gazowego albo operator systemu połączonego gazowego.

3g. Decyzja, o której mowa w ust. 3e, wiąże z dniem następującym po dniu wygaśnięcia dotychczasowej umowy powierzającej pełnienie obowiązków operatora systemu przesyłowego gazowego.

3h. Decyzja, o której mowa w ust. 3e, podlega natychmiastowemu wykonaniu. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji - przepis art. 47952 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1360, z późn. zm.) nie stosuje się.

3i. Decyzja, o której mowa w ust. 3e, zastępuje kolejną umowę powierzającą pełnienie obowiązków operatora systemu przesyłowego gazowego w zakresie objętym tą decyzją.

3j. Decyzja, o której mowa w ust. 3e, może zostać zmieniona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na wniosek operatora systemu przesyłowego gazowego albo operatora systemu połączonego gazowego w przypadkach uzasadnionych potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania systemu przesyłowego gazowego albo możliwości korzystania z tego systemu. Przepis art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60, 730 i 1133) nie stosuje się.

3k. W przypadku zawarcia przez strony kolejnej umowy powierzającej pełnienie obowiązków operatora systemu przesyłowego gazowego, o której mowa w ust. 3b, decyzja, o której mowa w ust. 3e, wygasa z mocy prawa w części objętej tą umową.

3l. W przypadku niewykonania decyzji, o której mowa w ust. 3e, stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

3m. W sprawach dotyczących roszczeń majątkowych z tytułu niewykonania decyzji, o której mowa w ust. 3e, właściwe są sądy powszechne.

3n. Do decyzji, o której mowa w ust. 3e, przepisy ust. 3c, 5 i 5a stosuje się odpowiednio.

3o. W przypadku niezawarcia przez strony kolejnej umowy powierzającej pełnienie obowiązków operatora systemu przesyłowego gazowego, o której mowa w ust. 3b, w terminie 90 dni przed dniem wygaśnięcia decyzji, o której mowa w ust. 3e, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zmienia tę decyzję, w szczególności w celu przedłużenia terminu jej obowiązywania lub dostosowania treści decyzji do, powstałych po jej wydaniu, zmian okoliczności prawnych lub faktycznych mających wpływ na jej treść. Przepisy ust. 3c, 3d, 3f-3m, 5 i 5a stosuje się odpowiednio.",

b) po ust. 5 dodaje się ust. 5a i 5b w brzmieniu:

"5a. Kolejna umowa powierzająca pełnienie obowiązków operatora systemu przesyłowego gazowego, o której mowa w ust. 3b, powinna określać także:

1) zasady korzystania przez operatora systemu przesyłowego gazowego albo operatora systemu połączonego gazowego z majątku właściciela sieci przesyłowej gazowej niezbędnego do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie przesyłania paliw gazowych oraz obowiązków operatora systemu przesyłowego gazowego na tej sieci przesyłowej;

2) wynagrodzenie należne właścicielowi sieci przesyłowej gazowej za korzystanie przez operatora systemu przesyłowego gazowego albo operatora systemu połączonego gazowego z majątku, o którym mowa w pkt 1;

3) wynagrodzenie należne operatorowi systemu przesyłowego gazowego albo operatorowi systemu połączonego gazowego za wykonywanie obowiązków operatora systemu przesyłowego gazowego na sieci przesyłowej gazowej;

4) zasady realizacji obowiązków, o których mowa w ust. 11 i 12.

5b. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 5a:

1) pkt 2 - określa się jako część przychodów z usług przesyłowych świadczonych przez operatora systemu przesyłowego gazowego albo operatora systemu połączonego gazowego przy wykorzystaniu majątku właściciela sieci przesyłowej gazowej, która może być pomniejszana przez operatora systemu przesyłowego gazowego albo operatora systemu połączonego gazowego o wartość kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem obowiązków operatora, które nie zostały objęte lub pokryte wynagrodzeniem określonym w ust. 5a pkt 3;

2) pkt 3 - określa się w sposób zapewniający pokrycie kosztów uzasadnionych ponoszonych w związku z wykonywaniem obowiązków operatora systemu przesyłowego gazowego.";

3) w art. 23 w ust. 2 po pkt 6c dodaje się pkt 6d w brzmieniu:

"6d) wydawanie decyzji, o której mowa w art. 9h ust. 3e;".

Art.  2. 
1.  W przypadku wyznaczenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, przedsiębiorstwa energetycznego operatorem systemu przesyłowego gazowego na sieci przesyłowej gazowej wchodzącej w skład systemu przesyłowego, który w dniu 3 września 2009 r. należał do przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo, na okres dłuższy niż okres obowiązywania umowy powierzającej pełnienie obowiązków operatora systemu przesyłowego gazowego z wykorzystaniem tej sieci, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, z uwzględnieniem ust. 2 i 3.
2.  Do umowy powierzającej wykonywanie obowiązków operatora systemu przesyłowego gazowego, zawartej pomiędzy właścicielem sieci przesyłowej gazowej, wchodzącej w skład systemu przesyłowego, który w dniu 3 września 2009 r. należał do przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo a przedsiębiorstwem energetycznym posiadającym koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przesyłania paliw gazowych, przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, do czasu wygaśnięcia tej umowy, stosuje się przepisy dotychczasowe.
3.  W okresie, w którym właściciel sieci przesyłowej gazowej zachowuje prawo do realizacji umów o świadczenie usług przesyłania paliw gazowych, zawartych przed dniem 3 września 2009 r., do czasu ich wygaśnięcia, bez możliwości ich przedłużenia, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 984), kolejna umowa powierzająca pełnienie obowiązków operatora systemu przesyłowego gazowego, o której mowa w art. 9h ust. 3b ustawy zmienianej w art. 1, albo decyzja, o której mowa w art. 9h ust. 3e ustawy zmienianej w art. 1, umożliwiają właścicielowi sieci przesyłowej gazowej zachowanie tego prawa.
Art.  3. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.