Art. 7. - Zmiana ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2022.1557 - OpenLEX

Art. 7. - Zmiana ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1557

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 lipca 2022 r.
Art.  7. 
1. 
Do kadencji okręgowych zjazdów izby okręgowych izb architektów oraz okręgowych izb inżynierów budownictwa, rozpoczętej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepis art. 15 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejsza ustawą.
2. 
W terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie przepisu art. 3 pkt 1 okręgowe izby architektów oraz okręgowe izby inżynierów budownictwa, w których liczba członków w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy przekracza 100 i nie przekracza 200, przeprowadzą wybory delegatów na okręgowy zjazd w obwodach wyborczych.
3. 
Mandat delegatów wybranych w trybie określonym w ust. 2 trwa do końca kadencji organów okręgowych izb rozpoczętej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.