Art. 5. - Zmiana ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2022.1557 - OpenLEX

Art. 5. - Zmiana ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1557

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 lipca 2022 r.
Art.  5. 
1. 
Dzienniki budowy, montażu i rozbiórki wydane lub ostemplowane przez organy administracji architektoniczno-budowlanej albo organy nadzoru budowlanego na podstawie art. 45 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym zachowują ważność i są prowadzone w sposób określony w art. 45 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym.
2. 
W terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie art. 1 pkt 17 inwestor może wystąpić o wydanie lub ostemplowanie dziennika budowy, montażu lub rozbiórki zgodnie z art. 45 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym. Wydany lub ostemplowany dziennik budowy, montażu i rozbiórki, o którym mowa w zdaniu pierwszym, prowadzi się w sposób określony w art. 45 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym.