Art. 6. - Zmiana ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2020.471 - OpenLEX

Art. 6. - Zmiana ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.471

Akt utracił moc
Wersja od: 4 lutego 2022 r.
Art.  6. 

W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 i 284) w art. 6 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) budowa, utrzymywanie obiektów oraz urządzeń, niezbędnych na potrzeby obronności państwa, a także ustanowienie strefy ochronnej terenu zamkniętego, wynikających z umów lub porozumień międzynarodowych, ochrony granicy państwowej lub ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa publicznego, w tym budowa i utrzymywanie aresztów śledczych, zakładów karnych oraz zakładów dla nieletnich;".