Art. 38. - Zmiana ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2020.471 - OpenLEX

Art. 38. - Zmiana ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.471

Akt utracił moc
Wersja od: 4 lutego 2022 r.
Art.  38. 

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie:

1)
art. 32 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 32 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,
2)
art. 45 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 45 ust. 10 ustawy zmienianej w art. 1,
3)
art. 59d ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 59d ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,
4)
art. 82b ust. 8 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 82b ust. 8 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,
5)
art. 6g ustawy zmienianej w art. 3 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 6g ustawy zmienianej w art. 3 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą

- jednak nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, i mogą być zmieniane na podstawie tych przepisów w brzmieniu dotychczasowym.