Art. 34. - Zmiana ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2020.471 - OpenLEX

Art. 34. - Zmiana ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.471

Akt utracił moc
Wersja od: 4 lutego 2022 r.
Art.  34. 
1. 
Do wniosków o określenie warunków przyłączenia do sieci przedsiębiorstw energetycznych złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 5 w brzmieniu dotychczasowym.
2. 
Do spraw wszczętych na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 18 ustawy zmienianej w art. 5 i niezakończonych decyzją prawomocną przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy przepisy ustawy zmienianej w art. 5 stosuje się w brzmieniu dotychczasowym.