Art. 24. - Zmiana ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2020.471 - OpenLEX

Art. 24. - Zmiana ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.471

Akt utracił moc
Wersja od: 4 lutego 2022 r.
Art.  24. 

W ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 r. - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku (Dz. U. poz. 1589 i 2020) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 4 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu i projektu architektoniczno-budowlanego wraz z zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.), aktualnym na dzień opracowania projektu;";

2)
w art. 8 w ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) zatwierdzenie projektu zagospodarowania działki lub terenu i projektu architektoniczno-budowlanego;".