Art. 16. - Zmiana ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2020.471 - OpenLEX

Art. 16. - Zmiana ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.471

Akt utracił moc
Wersja od: 4 lutego 2022 r.
Art.  16. 

W ustawie z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1380) w art. 6 w ust. 1 w pkt 5 wyrazy "cztery egzemplarze projektu budowlanego" zastępuje się wyrazami "trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego".