Art. 10. - Zmiana ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2020.471 - OpenLEX

Art. 10. - Zmiana ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.471

Akt utracił moc
Wersja od: 4 lutego 2022 r.
Art.  10. 

W ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 oraz z 2019 r. poz. 1716) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 11d w ust. 1 w pkt 5 wyrazy "cztery egzemplarze projektu budowlanego" zastępuje się wyrazami "trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego";
2)
w art. 11f w ust. 1 w pkt 7 wyrazy "projektu budowlanego" zastępuje się wyrazami "projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego";
3)
w art. 32a wyrazy "projektu budowlanego" zastępuje się wyrazami "projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego".