Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2247

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 listopada 2018 r.

USTAWA
z dnia 9 listopada 2018 r.
o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Art.  1. 

W ustawie z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340 oraz z 2018 r. poz. 2244) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Limit ustala się jako sumę:

1) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz

2) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.",

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Średnią roczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła, o której mowa w ust. 2 pkt 2, ustala się jako iloraz sumy dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonych z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, i liczby 12.",

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, corocznie, w terminie do dnia 31 grudnia, stawkę zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego na rok następny, mając na względzie projekt ustawy budżetowej na następny rok i obowiązującą stawkę podatku akcyzowego od oleju napędowego.";

2) w art. 6:
a) w ust. 2 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

"4a) oświadczenie o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego;",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Do wniosku o zwrot podatku dołącza się:

1) faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku;

2) dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 546 oraz z 2018 r. poz. 1642) - w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła.",

c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wniosek producenta rolnego wydaje dokument, o którym mowa w ust. 3 pkt 2.",

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Na fakturach VAT, o których mowa w ust. 3 pkt 1, upoważniony przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) pracownik urzędu gminy lub miasta umieszcza adnotację o treści "przyjęto w dniu ... do zwrotu części podatku akcyzowego".";

3) dodaje się załącznik do ustawy w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej ustawy.
Art.  2. 

Do postępowań w sprawach o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art.  3. 

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2019 r.

Art.  4. 
1.  Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa będących skutkiem finansowym ustawy wynosi:
1) w 2019 r. - 320 000 tys. zł;
2) w 2020 r. - 320 000 tys. zł;
3) w 2021 r. - 320 000 tys. zł;
4) w 2022 r. - 320 000 tys. zł;
5) w 2023 r. - 320 000 tys. zł;
6) w 2024 r. - 320 000 tys. zł;
7) w 2025 r. - 320 000 tys. zł;
8) w 2026 r. - 320 000 tys. zł;
9) w 2027 r. - 320 000 tys. zł;
10) w 2028 r. - 320 000 tys. zł.
2.  Minister właściwy do spraw rozwoju wsi monitoruje przekroczenie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, oraz w razie potrzeby wdraża mechanizm korygujący.
3.  Mechanizm korygujący, o którym mowa w ust. 2, polega na zmniejszeniu stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w następnym roku.
Art.  5. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

ZAŁĄCZNIK

"Załącznik do ustawy z dnia 10 marca 2006 r. (Nr 52, poz. 379)

WSPÓŁCZYNNIKI PRZELICZENIOWE SZTUK BYDŁA NA DUŻE JEDNOSTKI PRZELICZENIOWE
Grupa technologiczna zwierząt gospodarskichWspółczynnik przeliczenia sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe
Buhaje powyżej 6 miesiąca do 1 roku0,36
Buhaje powyżej 1 roku do 18 miesiąca0,9
Buhaje powyżej 18 miesiąca1,4
Cielęta do 6 miesiąca0,15
Jałówki powyżej 6 miesiąca do 1 roku0,3
Jałówki powyżej 1 roku do 18 miesiąca0,8
Krowy1

"