Art. 3. - Zmiana ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1637

Akt jednorazowy
Wersja od: 27 sierpnia 2018 r.
Art.  3. 

W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z późn. zm.) w art. 5 w ust. 12 wyrazy "art. 11 ust. 4" zastępuje się wyrazami "art. 11 ust. 2".