Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2320

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 grudnia 2018 r.

USTAWA
z dnia 6 grudnia 2018 r.
o zmianie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie

Art.  1. 

W ustawie z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zwalczaniu dopingu w sporcie (Dz. U. poz. 1051 oraz z 2018 r. poz. 2245) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 1 otrzymuje brzmienie:

"Art. 1. Ustawa reguluje sprawy dotyczące zwalczania dopingu w sporcie, w szczególności organizację i zakres działania Polskiej Agencji Antydopingowej oraz Polskiego Laboratorium Antydopingowego.";

2) w art. 5 po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

"1a. Agencja zleca analizę antydopingową próbki fizjologicznej zawodnika, pobranej w toku prowadzonej kontroli antydopingowej, o której mowa w ust. 1 pkt 3, wyłącznie laboratorium antydopingowemu akredytowanemu przez Światową Agencję Antydopingową.

1b. Zadanie, o którym mowa w ust. 1a, należy do działalności bieżącej Agencji w zakresie, w jakim pobranie próbki fizjologicznej zawodnika nastąpiło w toku prowadzonej kontroli antydopingowej dofinansowanej ze środków dotacji podmiotowej, o której mowa w art. 30 ust. 1.";

3) w art. 9:
a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;",

b) w ust. 2 uchyla się pkt 6;
4) w art. 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Członkiem Rady Agencji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, niemająca pełnej zdolności do czynności prawnych lub karana dyscyplinarnie za doping w sporcie.";

5) w art. 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Ustanie członkostwa w Radzie Agencji następuje również z powodu rezygnacji albo śmierci.";

6) w art. 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej powołuje i odwołuje członków Rady Agencji, a także stwierdza ustanie ich członkostwa w Radzie Agencji, z tym że powołanie członków, o których mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1-4, następuje na wniosek organów lub podmiotu, których są przedstawicielami.";

7) w art. 22 w ust. 2 po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

"6a) nie jest pracownikiem oraz nie pełni żadnej funkcji w polskim związku sportowym;";

8) w art. 29 w ust. 2 pkt 21 otrzymuje brzmienie:

"21) wyniki analiz antydopingowych próbki fizjologicznej.";

9) w art. 30:
a) w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Agencji, z wyjątkiem odsetek od środków pochodzących z dotacji budżetowych oraz od przekazanych w formie zaliczki środków pochodzących z budżetu środków europejskich;",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Agencja może prowadzić działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej w zakresie realizacji zadań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, 6 i 10, oraz w zakresie działalności Panelu Dyscyplinarnego wykonywanej na rzecz podmiotów innych niż polskie związki sportowe.";

10) w art. 34 ust. 1-3 otrzymują brzmienie:

"1. Roczne sprawozdanie finansowe Agencji podlega badaniu przez firmę audytorską.

2. Wyboru firmy audytorskiej do badania rocznego sprawozdania finansowego Agencji dokonuje minister właściwy do spraw kultury fizycznej.

3. Dyrektor Agencji przedstawia ministrowi właściwemu do spraw kultury fizycznej zaopiniowane przez Radę Agencji roczne sprawozdanie finansowe Agencji wraz z opinią Rady Agencji i sprawozdaniem z badania w rozumieniu art. 2 pkt 31 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089 oraz z 2018 r. poz. 398, 1669, 2193 i 2243).";

11) w art. 36 w ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) posiada doświadczenie w zakresie orzekania w sprawach dyscyplinarnych.";

12) art. 37 otrzymuje brzmienie:

"Art. 37. 1. Członka Panelu odwołuje się w przypadku zaprzestania spełniania przez niego jednego z wymagań, o których mowa w art. 36 ust. 2 pkt 2-6.

2. Ustanie członkostwa w Panelu następuje również z powodu rezygnacji albo śmierci.";

13) w art. 40 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Prawo udziału w rozprawie lub posiedzeniu Panelu przysługuje Dyrektorowi Agencji lub wyznaczonej przez niego osobie.";

14) tytuł rozdziału 6 otrzymuje brzmienie:

"Współpraca krajowa w zwalczaniu dopingu w sporcie";

15) uchyla się art. 46;
16) po rozdziale 6 dodaje się rozdziały 6a-6d w brzmieniu:

"Rozdział 6a

Polskie Laboratorium Antydopingowe

Art. 47a. 1. Polskie Laboratorium Antydopingowe, zwane dalej "Laboratorium", z siedzibą w Warszawie jest państwową osobą prawną.

2. Nadzór nad Laboratorium sprawuje minister właściwy do spraw kultury fizycznej.

3. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej nadaje, w drodze rozporządzenia, statut Laboratorium, w którym określa jego organizację wewnętrzną oraz tryb pracy jego organów, mając na względzie sprawne wykonywanie zadań przez Laboratorium.

Art. 47b. 1. Do zadań Laboratorium należy:

1) prowadzenie działań niezbędnych do utrzymania akredytacji:

a) Światowej Agencji Antydopingowej,

b) krajowej jednostki akredytującej na zgodność z normą ISO obowiązującą w laboratoriach badawczych;

2) prowadzenie analiz antydopingowych próbek fizjologicznych zawodników i zwierząt;

3) realizacja projektów badawczych w zakresie zwalczania dopingu w sporcie;

4) współpraca krajowa i międzynarodowa w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych;

5) inne zadania wynikające ze standardów międzynarodowych Światowej Agencji Antydopingowej.

2. Poza działalnością, o której mowa w ust. 1, Laboratorium może prowadzić analizy toksykologiczne, w tym w ramach współpracy z Policją, sądami, prokuratorem, Służbą Celno-Skarbową, Głównym Inspektorem Sanitarnym, Głównym Inspektorem Farmaceutycznym, szpitalami, instytutami badawczymi, uczelniami medycznymi oraz Żandarmerią Wojskową.

3. Laboratorium wykonuje zadania w sposób niezależny i bezstronny.

Art. 47c. Organami Laboratorium są:

1) Dyrektor Laboratorium;

2) Rada Laboratorium.

Art. 47d. 1. Dyrektor Laboratorium kieruje Laboratorium.

2. Do zadań Dyrektora Laboratorium należy:

1) reprezentowanie Laboratorium na zewnątrz;

2) sporządzanie projektu rocznego planu finansowego Laboratorium;

3) występowanie do ministra właściwego do spraw kultury fizycznej z wnioskami w sprawie wysokości dotacji podmiotowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie działalności bieżącej Laboratorium;

4) sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Laboratorium;

5) sporządzanie projektów rocznych i wieloletnich planów działania Laboratorium;

6) sporządzanie i przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw kultury fizycznej, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, sprawozdania z działalności Laboratorium w roku poprzednim;

7) wykonywanie innych zadań związanych z kierowaniem Laboratorium.

3. Dyrektor Laboratorium wykonuje wobec osób zatrudnionych w Laboratorium czynności wynikające ze stosunku pracy.

4. Dyrektor Laboratorium przekazuje ministrowi właściwemu do spraw kultury fizycznej informacje o przeprowadzonych w Laboratorium kontrolach. Po zakończeniu kontroli oraz po otrzymaniu wystąpienia pokontrolnego Dyrektor Laboratorium przekazuje ministrowi właściwemu do spraw kultury fizycznej, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego, kopię tego wystąpienia oraz informację o działaniach podjętych w związku z jego realizacją.

Art. 47e. 1. Dyrektor Laboratorium działa przy pomocy swoich zastępców, kierowników komórek organizacyjnych oraz głównego księgowego.

2. Dyrektor Laboratorium może upoważnić pracowników Laboratorium do załatwiania w jego imieniu spraw należących do jego kompetencji.

Art. 47f. 1. Dyrektorem Laboratorium może być osoba, która:

1) posiada:

a) co najmniej stopień naukowy doktora lub równorzędny w zakresie nauk farmaceutycznych, medycznych, biologicznych, chemicznych lub pokrewnych oraz doświadczenie lub ukończone szkolenie w zakresie bioanalizy, w szczególności w obszarze zwalczania dopingu w sporcie, lub

b) wiedzę i doświadczenie zawodowe w zakresie zwalczania dopingu w sporcie, w tym w szczególności co najmniej 10-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym w laboratorium akredytowanym na zgodność z normą ISO obowiązującą w laboratoriach badawczych oraz kompetencje w zakresie rozwijania i kierowania projektami badawczymi;

2) posiada doświadczenie i kompetencje w zakresie analizy materiału biologicznego na obecność substancji zabronionych;

3) posiada doświadczenie lub ukończyła szkolenie w zakresie wykorzystywania analiz kryminalistycznych na potrzeby kontroli antydopingowej;

4) posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami pracowniczymi;

5) posiada znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się, również w sprawach dotyczących działalności badawczo-rozwojowej;

6) posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w sektorze badawczo-rozwojowym;

7) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

8) ma nieposzlakowaną opinię;

9) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

10) nie była karana dyscyplinarnie za doping w sporcie.

2. Dyrektora Laboratorium odwołuje się w przypadku:

1) złożenia rezygnacji;

2) utraty zdolności do pełnienia obowiązków na skutek długotrwałej choroby, trwającej co najmniej 6 miesięcy;

3) zaprzestania spełniania jednego z wymagań, o których mowa w ust. 1 pkt 7-10;

4) działania niezgodnego z prawem lub zasadami rzetelności lub gospodarności;

5) niezatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Laboratorium lub jego nieprzedstawienia w terminie.

Art. 47g. 1. Dyrektora Laboratorium powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw kultury fizycznej, po zasięgnięciu opinii Rady Laboratorium.

2. Kadencja Dyrektora Laboratorium trwa 5 lat.

3. Powołanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi nawiązanie stosunku pracy na podstawie powołania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.).

4. Kandydatów na stanowisko Dyrektora Laboratorium wyłania się w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru przeprowadzonego przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej.

5. W razie śmierci lub odwołania Dyrektora Laboratorium, do czasu powołania jego następcy, funkcję Dyrektora Laboratorium pełni zastępca Dyrektora Laboratorium wskazany przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej.

Art. 47h. 1. Informację o naborze na stanowisko Dyrektora Laboratorium ogłasza się przez umieszczenie w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw kultury fizycznej oraz na jego stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ogłoszenia o naborze, które zawiera:

1) nazwę i adres Laboratorium;

2) określenie stanowiska;

3) wymagania związane ze stanowiskiem;

4) zakres zadań wykonywanych na stanowisku;

5) wskazanie dokumentów wymaganych w procesie naboru;

6) termin i miejsce składania dokumentów;

7) informację o sposobach oceny kandydatów.

2. Umieszczenie na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw kultury fizycznej ogłoszenia o naborze oraz o wyniku tego naboru jest bezpłatne.

3. Termin, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, nie może być krótszy niż 10 dni od dnia umieszczenia ogłoszenia o naborze na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw kultury fizycznej.

4. Nabór przeprowadza zespół powołany przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej, liczący co najmniej 3 osoby, których wiedza i doświadczenie dają rękojmię wyłonienia najlepszych kandydatów, zwany dalej "zespołem".

5. W toku naboru zespół ocenia doświadczenie zawodowe kandydata, wiedzę niezbędną do wykonywania zadań na stanowisku Dyrektora Laboratorium oraz kompetencje kierownicze.

6. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych kandydata może być dokonana, na zlecenie zespołu, przez osobę niebędącą jego członkiem, która posiada odpowiednie kwalifikacje do dokonania tej oceny.

7. Członek zespołu oraz osoba, o której mowa w ust. 6, mają obowiązek zachowania w tajemnicy informacji dotyczących osób ubiegających się o stanowisko, uzyskanych w toku naboru.

8. W toku naboru zespół wyłania nie więcej niż 3 kandydatów, których przedstawia ministrowi właściwemu do spraw kultury fizycznej.

9. Z przeprowadzonego naboru zespół sporządza protokół zawierający:

1) nazwę i adres Laboratorium;

2) określenie stanowiska oraz liczbę kandydatów;

3) imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 3 najlepszych kandydatów uszeregowanych według stopnia spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze;

4) informację o zastosowanych sposobach oceny kandydatów;

5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody niewyłonienia kandydata;

6) skład zespołu.

10. Wynik naboru ogłasza się niezwłocznie przez umieszczenie informacji na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw kultury fizycznej, która zawiera:

1) nazwę i adres Laboratorium;

2) określenie stanowiska;

3) imiona i nazwiska wybranych kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, 1104, 1629, 2073 i 2244) albo komunikat o niewyłonieniu kandydata.

Art. 47i. Do zadań Rady Laboratorium należy, w szczególności, opiniowanie:

1) projektu rocznego planu finansowego Laboratorium;

2) rocznego sprawozdania finansowego Laboratorium;

3) rocznych i wieloletnich planów działania Laboratorium;

4) sprawozdania z działalności Laboratorium.

Art. 47j. 1. Rada Laboratorium składa się z pięciu członków.

2. W skład Rady Laboratorium wchodzą następujące osoby:

1) przedstawiciel ministra właściwego do spraw nauki,

2) przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia,

3) trzy osoby posiadające doświadczenie zawodowe w zakresie nauk farmaceutycznych, medycznych, biologicznych, chemicznych lub pokrewnych

- dające rękojmię prawidłowego wykonywania zadań Rady Laboratorium.

3. Członkiem Rady Laboratorium nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, niemająca pełnej zdolności do czynności prawnych lub karana dyscyplinarnie za doping w sporcie.

Art. 47k. 1. Członka Rady Laboratorium odwołuje się w przypadku:

1) utraty zdolności do pełnienia obowiązków na skutek długotrwałej choroby, trwającej co najmniej 6 miesięcy;

2) niewypełniania lub nienależytego wypełniania obowiązków;

3) zaprzestania spełniania jednego z wymagań, o których mowa w art. 47j ust. 2 lub 3.

2. Ustanie członkostwa w Radzie Laboratorium następuje również z powodu rezygnacji albo śmierci.

Art. 47l. 1. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej powołuje i odwołuje członków Rady Laboratorium, a także stwierdza ustanie ich członkostwa w Radzie Laboratorium, z tym że powołanie członków, o których mowa w art. 47j ust. 2 pkt 1 i 2, następuje na wniosek organów, których są przedstawicielami.

2. Kadencja Rady Laboratorium trwa 4 lata.

3. W przypadku odwołania członka Rady Laboratorium lub stwierdzenia ustania jego członkostwa w Radzie Laboratorium, minister właściwy do spraw kultury fizycznej powołuje nowego członka Rady Laboratorium na okres do końca jej kadencji.

Art. 47m. 1. Rada Laboratorium wybiera ze swojego grona, w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej 3 członków Rady Laboratorium, Przewodniczącego Rady Laboratorium i jego zastępcę.

2. Do zadań Przewodniczącego Rady Laboratorium należy, w szczególności, zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Rady Laboratorium.

Art. 47n. 1. Rada Laboratorium obraduje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

2. Przewodniczący Rady Laboratorium zwołuje posiedzenia Rady Laboratorium:

1) z własnej inicjatywy lub

2) na wniosek członka Rady Laboratorium, Dyrektora Laboratorium lub ministra właściwego do spraw kultury fizycznej.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, posiedzenie Rady Laboratorium zwołuje się w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia wpłynięcia wniosku.

4. Pierwsze posiedzenie Rady Laboratorium nowej kadencji zwołuje minister właściwy do spraw kultury fizycznej, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia powołania członków Rady Laboratorium.

Art. 47o. 1. Rada Laboratorium wyraża swoje stanowisko w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Rady Laboratorium.

2. Przewodniczący Rady Laboratorium, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady Laboratorium, może zdecydować o podjęciu uchwały przez Radę Laboratorium w trybie obiegowym. Do uchwał podejmowanych w trybie obiegowym stosuje się odpowiednio przepis ust. 1.

3. Członkowie Rady Laboratorium mogą złożyć sprzeciw do projektu uchwały podejmowanej w trybie obiegowym w terminie 5 dni od dnia jego otrzymania.

4. Uchwałę uznaje się za przyjętą w trybie obiegowym, jeżeli żaden z członków Rady Laboratorium nie złoży, w terminie, o którym mowa w ust. 3, pisemnego sprzeciwu wobec zastosowanego trybu lub projektu uchwały. W przypadku gdy w wyznaczonym terminie członek Rady Laboratorium złoży sprzeciw, projekt uchwały rozpatruje się na najbliższym posiedzeniu Rady Laboratorium.

Art. 47p. 1. Członek Rady Laboratorium podlega wyłączeniu od udziału w sprawie, w której zachodzi konflikt interesów lub istnieje inna okoliczność mogąca wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności.

2. Członek Rady Laboratorium zawiadamia Przewodniczącego Rady Laboratorium o zachodzącej podstawie swojego wyłączenia i wstrzymuje się od udziału w sprawie.

3. W przypadku gdy okoliczność, o której mowa w ust. 1, dotyczy Przewodniczącego Rady Laboratorium, zawiadamia on o podstawie wyłączenia swojego zastępcę.

Art. 47q. Członkowie Rady Laboratorium otrzymują zwrot kosztów związanych z podróżą na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

Rozdział 6b

Gospodarka finansowa Laboratorium

Art. 47r. 1. Przychodami Laboratorium są następujące dotacje z budżetu państwa:

1) podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej Laboratorium, z wyjątkiem zadań, o których mowa w art. 47b ust. 1 pkt 2 i 3;

2) celowe na:

a) realizację przez Laboratorium projektów badawczych, o których mowa w art. 47b ust. 1 pkt 3,

b) finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji niezbędnych do utrzymania akredytacji Światowej Agencji Antydopingowej.

2. Przychodami Laboratorium mogą być także:

1) dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na współfinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków europejskich;

2) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej;

3) środki pochodzące z krajowych i międzynarodowych projektów oraz programów badawczych;

4) przychody z działalności gospodarczej;

5) przychody ze sprzedaży składników własnego mienia oraz z tytułu odpłatności za korzystanie z tych składników przez osoby trzecie na podstawie umowy najmu, dzierżawy albo innej umowy;

6) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Laboratorium, z wyjątkiem odsetek od środków pochodzących z dotacji budżetowych oraz od przekazanych w formie zaliczki środków pochodzących z budżetu środków europejskich;

7) zapisy, spadki i darowizny.

3. Laboratorium może prowadzić działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej w zakresie realizacji zadań, o których mowa w art. 47b ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2, a także w zakresie działalności Jednostki do spraw Zarządzania Paszportem Zawodnika, o której mowa w art. 47x ust. 1.

4. Przychody z działalności gospodarczej służą wyłącznie realizacji zadań Laboratorium, o których mowa w art. 47b.

Art. 47s. 1. Laboratorium prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu finansowego ustalanego na okres roku obrotowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

2. Rokiem obrotowym Laboratorium jest rok kalendarzowy.

3. Projekt rocznego planu finansowego Laboratorium, po zaopiniowaniu przez Radę Laboratorium i zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej, jest przekazywany ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w trybie określonym w przepisach dotyczących prac nad projektem ustawy budżetowej.

4. Podstawę gospodarki finansowej Laboratorium w okresie od 1 stycznia do dnia zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej rocznego planu finansowego Laboratorium stanowi projekt tego planu.

5. Roczny plan finansowy Laboratorium obejmuje, w szczególności:

1) planowane przychody, w tym dotacje, o których mowa w art. 47r ust. 1 i ust. 2 pkt 1;

2) planowane koszty;

3) planowane wydatki inwestycyjne;

4) stan środków obrotowych na początek i koniec roku;

5) planowany przyrost lub spadek środków obrotowych na początek i koniec roku;

6) źródła pokrycia planowanego niedoboru przychodów w stosunku do kosztów.

Art. 47t. 1. Laboratorium posiada następujące fundusze własne:

1) fundusz podstawowy;

2) fundusz rezerwowy.

2. Fundusz podstawowy Laboratorium odzwierciedla równowartość mienia Laboratorium na dzień jego utworzenia.

3. Fundusz rezerwowy zwiększa się o zysk netto i zmniejsza o stratę netto.

4. Decyzję w sprawie podziału wyniku finansowego Laboratorium za rok obrotowy podejmuje, po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej oraz po przedstawieniu propozycji przez organy Laboratorium, minister właściwy do spraw kultury fizycznej.

Art. 47u. 1. Roczne sprawozdanie finansowe Laboratorium podlega badaniu przez firmę audytorską.

2. Wyboru firmy audytorskiej do badania rocznego sprawozdania finansowego Laboratorium dokonuje minister właściwy do spraw kultury fizycznej.

3. Dyrektor Laboratorium przedstawia ministrowi właściwemu do spraw kultury fizycznej zaopiniowane przez Radę Laboratorium roczne sprawozdanie finansowe Laboratorium wraz z opinią Rady Laboratorium i sprawozdaniem z badania w rozumieniu art. 2 pkt 31 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

4. Roczne sprawozdanie finansowe Laboratorium zatwierdza minister właściwy do spraw kultury fizycznej.

Rozdział 6c

Działalność Laboratorium

Art. 47v. 1. Laboratorium w zakresie, w jakim prowadzi analizy antydopingowe próbek fizjologicznych zawodników, stosuje standardy międzynarodowe Światowej Agencji Antydopingowej.

2. Laboratorium prowadzi działania związane z zapewnieniem prawidłowych wyników analitycznych, stosownie do standardów międzynarodowych Światowej Agencji Antydopingowej.

Art. 47w. 1. Laboratorium może zawierać z uczelniami i instytutami badawczymi umowy o współpracy w zakresie prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych, a także zatrudniania i kształcenia kadr, w szczególności:

1) podejmowania przez pracowników Laboratorium dodatkowego zatrudnienia w uczelniach i instytutach badawczych w ramach stosunku pracy, w tym praw do wyników badań naukowych i prac rozwojowych powstałych w ramach tego zatrudnienia oraz do know-how związanego z tymi wynikami;

2) wszczynania i prowadzenia przez pracowników Laboratorium przewodów doktorskich w podstawowych jednostkach organizacyjnych uczelni albo w uczelniach, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono takich jednostek, zwanych dalej "uczelniami bezwydziałowymi", lub w instytutach badawczych;

3) odbywania przez pracowników Laboratorium studiów doktoranckich w podstawowych jednostkach organizacyjnych uczelni albo w uczelniach bezwydziałowych lub w instytutach badawczych;

4) korzystania z infrastruktury badawczej należącej do:

a) Laboratorium przez uczelnie lub instytuty badawcze,

b) uczelni lub instytutów badawczych przez Laboratorium

- do prowadzenia wspólnie badań naukowych i prac rozwojowych.

2. W ramach umów, o których mowa w ust. 1, podstawowe jednostki organizacyjne uczelni albo uczelnie bezwydziałowe lub instytuty badawcze mogą:

1) wykorzystywać w procesie dydaktycznym,

2) zaliczać do osiągnięć naukowych jednostki branych pod uwagę przy przyznawaniu kategorii naukowej

- wyniki badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez pracowników Laboratorium, w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, w ramach ich stosunku pracy w Laboratorium, oraz publikacje naukowe prezentujące te wyniki.

3. Umowy, o których mowa w ust. 1, mogą określać także sposób i warunki wykorzystania przez podstawowe jednostki organizacyjne uczelni albo uczelnie bezwydziałowe lub instytuty badawcze wyników badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez pracowników Laboratorium w ramach ich stosunku pracy w Laboratorium oraz publikacji naukowych prezentujących te wyniki do innych celów niż wymienione w ust. 2.

Rozdział 6d

Jednostka do spraw Zarządzania Paszportem Zawodnika (APMU)

Art. 47x. 1. Przy Laboratorium może działać, w sposób niezależny i bezstronny, zgodnie ze standardami międzynarodowymi Światowej Agencji Antydopingowej, Jednostka do spraw Zarządzania Paszportem Zawodnika, zwana dalej "Jednostką".

2. Paszport zawodnika obejmuje zbiór wyników analiz jego próbek fizjologicznych pobranych w wyniku kontroli antydopingowej.

3. Zadaniem Jednostki jest monitorowanie i ocena paszportów zawodników w celu zaplanowania kontroli antydopingowej lub ustalenia stosowania przez zawodnika substancji zabronionej lub metody zabronionej.

4. Jednostka dzieli się na:

1) jednostkę steroidową;

2) jednostkę hematologiczną.

5. Pracami jednostek, o których mowa w ust. 4, kierują kierownicy, a udział w nich biorą eksperci danej jednostki.

6. Kierowników i ekspertów jednostek, o których mowa w ust. 5, wyznacza Dyrektor Laboratorium.

7. Obsługę Jednostki, także w zakresie finansowym, zapewnia Laboratorium.";

17) art. 57 otrzymuje brzmienie:

"Art. 57. 1. W latach 2019-2028 maksymalny limit wydatków budżetu państwa, będących skutkiem finansowym ustawy, wynosi w roku:

1) 2019 - 13,1 mln zł;

2) 2020- 13,7 mln zł;

3) 2021 - 14,3 mln zł;

4) 2022 - 14,4 mln zł;

5) 2023 - 15,4 mln zł;

6) 2024 - 15,5 mln zł;

7) 2025 - 16,4 mln zł;

8) 2026 - 16,6 mln zł;

9) 2027 - 17 mln zł;

10) 2028 - 17,4 mln zł.

2. W przypadku zagrożenia przekroczenia limitu wydatków na dany rok budżetowy, o którym mowa w ust. 1, stosuje się mechanizm korygujący polegający na wprowadzeniu limitu realizowanych zadań.

3. Organem właściwym do monitorowania wykorzystania limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, jest minister właściwy do spraw kultury fizycznej.

4. Organem właściwym do wdrożenia mechanizmu korygującego, o którym mowa w ust. 2, jest w zakresie:

1) wydatków Agencji - Dyrektor Agencji;

2) wydatków Laboratorium - Dyrektor Laboratorium;

3) pozostałych wydatków - minister właściwy do spraw kultury fizycznej.".

Art.  2. 

Z Instytutu Sportu - Państwowego Instytutu Badawczego wydziela się Zakład Badań Antydopingowych.

Art.  3. 

Z Zakładu Badań Antydopingowych Instytutu Sportu - Państwowego Instytutu Badawczego tworzy się Polskie Laboratorium Antydopingowe.

Art.  4. 

Polskie Laboratorium Antydopingowe wstępuje w prawa i obowiązki dotyczące zwalczania dopingu w sporcie, których podmiotem był Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy.

Art.  5. 
1.  Mienie Instytutu Sportu - Państwowego Instytutu Badawczego używane do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy przez Zakład Badań Antydopingowych staje się mieniem Polskiego Laboratorium Antydopingowego.
2.  Należności i zobowiązania Instytutu Sportu - Państwowego Instytutu Badawczego dotyczące Zakładu Badań Antydopingowych stają się należnościami i zobowiązaniami Polskiego Laboratorium Antydopingowego.
3.  Wykaz mienia, należności i zobowiązań, o których mowa w ust. 1 i 2, ustala minister właściwy do spraw kultury fizycznej, w drodze decyzji.
4.  Ustalenie wykazu, o którym mowa w ust. 3, poprzedza inwentaryzacja mienia, zobowiązań i należności przeprowadzona przez Kierownika Zakładu Badań Antydopingowych Instytutu Sportu - Państwowego Instytutu Badawczego albo osobę pełniącą jego funkcję nie później niż do dnia 15 grudnia 2018 r.
Art.  6. 
1.  Kierownik Zakładu Badań Antydopingowych Instytutu Sportu - Państwowego Instytutu Badawczego pełni funkcję Dyrektora Polskiego Laboratorium Antydopingowego do czasu wyłonienia Dyrektora Polskiego Laboratorium Antydopingowego w drodze pierwszego konkursu, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
2.  Pracownicy Zakładu Badań Antydopingowych Instytutu Sportu - Państwowego Instytutu Badawczego stają się pracownikami Polskiego Laboratorium Antydopingowego. Przepisy art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.) stosuje się odpowiednio.
Art.  7. 
1.  Sprawy wszczęte przez Zakład Badań Antydopingowych Instytutu Sportu - Państwowego Instytutu Badawczego lub przez Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy dotyczące Zakładu Badań Antydopingowych i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy prowadzi Polskie Laboratorium Antydopingowe.
2.  Czynności dokonane w toku prowadzenia spraw, o których mowa w ust. 1, pozostają w mocy.
Art.  8. 
1.  Dyrektor Polskiego Laboratorium Antydopingowego albo osoba pełniąca jego funkcję przygotowuje i przedstawia ministrowi właściwemu do spraw kultury fizycznej do zatwierdzenia projekt planu finansowego Polskiego Laboratorium Antydopingowego na rok 2019. Przepis art. 47s ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1 stosuje się odpowiednio.
2.  Po dokonaniu przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej czynności, o której mowa w art. 5 ust. 3, Dyrektor Polskiego Laboratorium Antydopingowego albo osoba pełniąca jego funkcję przygotowuje i przedstawia ministrowi właściwemu do spraw kultury fizycznej do zatwierdzenia plan finansowy Polskiego Laboratorium Antydopingowego na rok 2019.
3.  Minister właściwy do spraw kultury fizycznej, po zatwierdzeniu planu finansowego Polskiego Laboratorium Antydopingowego na rok 2019, niezwłocznie przekazuje go ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.
Art.  9. 

Członków pierwszego składu Rady Polskiego Laboratorium Antydopingowego minister właściwy do spraw kultury fizycznej powołuje z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, z tym że ich powołanie następuje na wniosek organów i podmiotu, których są przedstawicielami, złożony nie później niż do dnia 15 grudnia 2018 r.

Art.  10. 

W roku 2019 upoważnia się ministra właściwego do spraw kultury fizycznej do przeniesienia wydatków do wysokości 3900 tys. zł na dotację podmiotową dla Polskiej Agencji Antydopingowej.

Art.  11. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r., z wyjątkiem art. 5 ust. 4 oraz art. 9, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.