Art. 2. - Zmiana ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.2171

Akt jednorazowy
Wersja od: 22 grudnia 2015 r.
Art.  2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 23 grudnia 2015 r.