Zmiana ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji. - Dz.U.2022.1724 - OpenLEX

Zmiana ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1724

Akt jednorazowy
Wersja od: 17 sierpnia 2022 r.

USTAWA
z dnia 7 lipca 2022 r.
zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji

W ustawie z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (Dz. U. poz. 1315) w art. 3:

1)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. W latach 2023-2032 maksymalny limit wydatków na wynagrodzenia w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji wraz z opłaconymi przez pracodawcę składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy z tytułu realizacji zadań wynikających z ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, wynosi 6 815 000 zł, z tym że w poszczególnych latach limit wynosi:

1) w 2023 r. - 607 000 zł;

2) w 2024 r. - 623 000 zł;

3) w 2025 r. - 640 000 zł;

4) w 2026 r. - 655 000 zł;

5) w 2027 r. - 671 000 zł;

6) w 2028 r. - 689 000 zł;

7) w 2029 r. - 706 000 zł;

8) w 2030 r. - 723 000 zł;

9) w 2031 r. - 741 000 zł;

10) w 2032 r. - 760 000 zł.";

2)
ust. 2-4 otrzymują brzmienie:

"2. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji monitoruje wykorzystanie rocznych limitów wydatków, o których mowa w ust. 1 i 1a, oraz wdraża mechanizmy korygujące, o których mowa w ust. 3 i 4.

3. W przypadku gdy wielkość wydatków, o których mowa w ust. 1 i 1a, po pierwszym półroczu danego roku wyniesie więcej niż 65% limitu przewidzianych na ten rok, wielkość wydatków obniża się w czwartym kwartale o kwotę stanowiącą różnicę między wielkością tego limitu a kwotą przekroczenia.

4. W przypadku gdy w drugim półroczu zostanie przekroczony limit wydatków, o którym mowa w ust. 1 i 1a, przewidzianych na dany rok, w następnym roku limit wydatków określonych na ten rok obniża się o kwotę przekroczenia w poprzednim roku.".

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.