Art. 3. - Zmiana ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1718

Akt jednorazowy
Wersja od: 28 sierpnia 2023 r.
Art.  3. 

W ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2597 oraz z 2023 r. poz. 185, 1234 i 1672) po art. 66b dodaje się art. 66c w brzmieniu:

"Art. 66c. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej, w celu prowadzenia ewidencji "Sportowe Talenty", o której mowa w art. 36a ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599 i 2185 oraz z 2023 r. poz. 1617, 1688 i 1718), pozyskuje z bazy danych SIO:

1) dane identyfikacyjne ucznia obejmujące:

a) imię i nazwisko oraz numer PESEL, a w przypadku ucznia nieposiadającego numeru PESEL - imię (imiona), nazwisko, datę urodzenia, serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

b) płeć,

c) rok urodzenia;

2) dane dziedzinowe ucznia obejmujące informacje o:

a) typie szkoły, nazwie i adresie siedziby szkoły, do której uczeń uczęszcza lub uczęszczał,

b) klasie i oddziale, do których uczeń uczęszcza lub uczęszczał.".