Art. 2. - Zmiana ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1718

Akt jednorazowy
Wersja od: 28 sierpnia 2023 r.
Art.  2. 

W ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599 i 2185 oraz z 2023 r. poz. 1617 i 1688) po rozdziale 6 dodaje się rozdział 6a w brzmieniu:

"Rozdział 6a

Ewidencja "Sportowe talenty"

Art. 36a. W ewidencji "Sportowe talenty" gromadzi się dane uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a-c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 i 1672), zwanej dalej "ustawą - Prawo oświatowe", oraz szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie klas IV-VIII szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego, obejmujące:

1) imię i nazwisko ucznia oraz numer PESEL, a w przypadku ucznia nieposiadającego numeru PESEL - imię (imiona), nazwisko, datę urodzenia, serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

2) rok urodzenia ucznia;

3) wiek ucznia;

4) płeć ucznia;

5) masę ciała ucznia;

6) wzrost ucznia;

7) wyniki uzyskane przez ucznia z testów sprawnościowych, o których mowa w art. 28 ust. 2a ustawy - Prawo oświatowe, zwanych dalej "testami sprawnościowymi";

8) datę przeprowadzenia testów sprawnościowych;

9) typ szkoły, nazwę i adres siedziby szkoły, do której uczeń uczęszcza lub uczęszczał;

10) klasę i oddział, do których uczeń uczęszcza lub uczęszczał;

11) gminę, powiat i województwo, na obszarze których uczeń uzyskał wyniki z testów sprawnościowych.

Art. 36b. 1. Podmiotem prowadzącym ewidencję "Sportowe talenty" jest minister właściwy do spraw kultury fizycznej.

2. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej może powierzyć jednostce podległej lub nadzorowanej prowadzenie ewidencji "Sportowe talenty" lub wykonywanie części zadań związanych z prowadzeniem tej ewidencji.

Art. 36c. 1. Ewidencję "Sportowe talenty" prowadzi się w systemie teleinformatycznym, zwanym dalej "systemem".

2. System umożliwia pozyskanie z systemu informacji oświatowej, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2597 oraz z 2023 r. poz. 185, 1234 i 1672), danych, o których mowa w art. 36a pkt 1, 2, 4, 9 i 10.

3. System umożliwia automatyczne wprowadzenie do ewidencji "Sportowe talenty" pozyskanych danych.

4. Pozyskanie danych następuje po uwierzytelnieniu w systemie osoby upoważnionej przez szkołę, o którym mowa w art. 36f ust. 1.

5. Pozyskanie danych odbywa się za pomocą oprogramowania interfejsowego udostępnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

535, 818 i 1606.

Art. 36d. 1. Dane, o których mowa w art. 36a, udostępnia się szkole, do której uczęszcza uczeń.

2. Dane, o których mowa w art. 36a pkt 2-8 i 11, udostępnia się klubowi sportowemu, związkowi sportowemu oraz polskiemu związkowi sportowemu.

Art. 36e. 1. System umożliwia:

1) wprowadzenie przez klub sportowy, związek sportowy lub polski związek sportowy zgłoszenia zainteresowania wynikiem uzyskanym przez ucznia z testów sprawnościowych wraz z przekazaniem danych kontaktowych związku lub klubu;

2) przekazanie informacji o zgłoszeniu, o którym mowa w pkt 1, szkole, do której uczęszcza uczeń.

2. Szkoła identyfikuje zgłoszenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1, w ramach dostępu do ewidencji "Sportowe talenty", o którym mowa w art. 36f ust. 1.

3. Szkoła przekazuje informację o zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, wraz z danymi kontaktowymi klubu sportowego, związku sportowego lub polskiego związku sportowego pełnoletniemu uczniowi albo rodzicowi lub innemu przedstawicielowi ustawowemu ucznia.

Art. 36f. 1. Dostęp do ewidencji "Sportowe talenty" jest możliwy po uwierzytelnieniu w systemie, zgodnie z art. 20a ust. 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57, 1123, 1234 i 1703), za pomocą danych dostępowych osób upoważnionych przez szkołę, klub sportowy, związek sportowy albo polski związek sportowy, zwanych dalej "osobami upoważnionymi".

2. Dane dostępowe dla osoby upoważnionej przyznaje podmiot prowadzący ewidencję "Sportowe talenty".

3. Dane dostępowe przyznaje się na wniosek szkoły, klubu sportowego, związku sportowego lub polskiego związku sportowego, złożony na piśmie w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzony odpowiednio podpisem własnoręcznym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

4. Wniosek zawiera:

1) nazwę szkoły, klubu sportowego, związku sportowego lub polskiego związku sportowego;

2) imię (imiona), nazwisko, numer PESEL, numer telefonu i adres poczty elektronicznej osoby upoważnionej oraz funkcję i okres zatrudnienia osoby upoważnionej;

3) wskazanie okresu, na jaki mają być przyznane dane dostępowe.

5. Do wniosku dołącza się dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania podmiotu występującego z wnioskiem.

6. Dane dostępowe osobie upoważnionej są przyznawane po stwierdzeniu poprawności danych zawartych we wniosku.

7. W przypadku stwierdzenia, że dane zawarte we wniosku są niepoprawne, podmiot prowadzący ewidencję "Sportowe talenty" niezwłocznie przesyła na adres poczty elektronicznej osoby upoważnionej informację o nienadaniu wnioskowi biegu wraz z informacją o stwierdzonej niepoprawności.

8. W przypadku stwierdzenia, że dane zawarte we wniosku są poprawne, podmiot prowadzący ewidencję "Sportowe talenty" niezwłocznie przesyła na adres poczty elektronicznej osoby upoważnionej informację o stwierdzeniu poprawności danych wraz z informacją o sposobie pozyskania danych dostępowych.

9. Dostęp do ewidencji "Sportowe talenty" jest przyznawany na okres nie dłuższy niż okres zatrudnienia lub pełnienia funkcji w szkole, klubie sportowym, związku sportowym i polskim związku sportowym.

10. Podmiot prowadzący ewidencję "Sportowe talenty", na wniosek szkoły, klubu sportowego, związku sportowego lub polskiego związku sportowego, cofa dostęp do tej ewidencji.

11. W przypadku ustania okresu zatrudnienia lub pełnienia funkcji w szkole, klubie sportowym, związku sportowym i polskim związku sportowym przez osobę upoważnioną, podmiot ten niezwłocznie występuje z wnioskiem o cofnięcie dostępu do ewidencji "Sportowe talenty".

Art. 36g. 1. Podmiot prowadzący ewidencję "Sportowe talenty" udostępnia dane, o których mowa w art. 36a pkt 2-8 i 11, na wniosek:

1) podmiotu publicznego albo podmiotu niebędącego podmiotem publicznym, realizującego zadania publiczne - w celu niezbędnym do realizacji zadań publicznych;

2) innego podmiotu niż podmiot, o którym mowa w pkt 1 - w celu niezbędnym do realizacji przez ten podmiot zadań naukowo-badawczych, dydaktycznych, oświatowych lub statystycznych.

2. Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji "Sportowe talenty" składa się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

3. Dane z ewidencji "Sportowe talenty" udostępnia się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

4. Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji "Sportowe talenty" zawiera:

1) nazwę i adres podmiotu występującego z wnioskiem;

2) oznaczenie zakresu wnioskowanych danych;

3) adres poczty elektronicznej, na który mają być udostępnione dane;

4) wskazanie zadania publicznego, którego wykonanie wymaga udostępnienia danych - w przypadku podmiotu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1;

5) wskazanie zadania naukowo-badawczego, dydaktycznego, oświatowego lub statystycznego, którego wykonanie wymaga udostępnienia danych - w przypadku podmiotu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.

5. Do wniosku dołącza się dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania podmiotu występującego z wnioskiem.

6. Dane z ewidencji "Sportowe talenty" udostępnia się nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia wniosku o ich udostępnienie.

7. W przypadku stwierdzenia braków we wniosku podmiot prowadzący ewidencję "Sportowe talenty" wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania z pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

8. Podmiot prowadzący ewidencję "Sportowe talenty", w drodze decyzji, odmawia udostępnienia danych z ewidencji w przypadku niespełnienia przez podmiot, o którym mowa w ust. 1, wymagań, o których mowa w ust. 1.

9. Dane udostępniane z ewidencji "Sportowe talenty" nie mogą być wykorzystywane przez podmiot, któremu udostępniono dane, w innym celu niż wskazany we wniosku.

Art. 36h. 1. Administratorem danych gromadzonych w ewidencji "Sportowe talenty" jest minister właściwy do spraw kultury fizycznej.

2. Danych gromadzonych w ewidencji "Sportowe talenty", o których mowa w art. 36a pkt 2-8 i 11, nie usuwa się.

3. Dane gromadzone w ewidencji "Sportowe talenty", o których mowa w art. 36a pkt 1, 9 i 10, usuwa się po 5 latach od dnia zakończenia przez ucznia nauki w szkole, w której uzyskał wynik z testów sprawnościowych.".