Art. 3. - Zmiana ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2020.1291 - OpenLEX

Art. 3. - Zmiana ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1291

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Art.  3. 

W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.) w art. 21 w ust. 1 w pkt 148 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 149 w brzmieniu:

"149) dodatek, o którym mowa w art. 16j ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 514, 567 i 1291).".