Art. 13. - Zmiana ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2022.218 - OpenLEX

Art. 13. - Zmiana ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.218

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 stycznia 2022 r.
Art.  13. 
1. 
Przepis art. 2 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 3 stosuje się do kwoty miesięcznej uprawniającej do świadczenia uzupełniającego, począwszy od waloryzacji emerytur i rent przeprowadzonej od dnia 1 marca 2022 r.
2. 
W 2022 r. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ogłasza kwotę, o której mowa w art. 2 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 3, niezwłocznie po ogłoszeniu niniejszej ustawy, nie wcześniej niż w terminie określonym w wymienionym przepisie.
3. 
W przypadku ogłoszenia kwoty określonej w ust. 2 po dniu 1 marca 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonuje z urzędu przeliczenia kwoty miesięcznej uprawniającej do świadczenia uzupełniającego, z uwzględnieniem art. 2 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 3, i wypłaca wyrównanie dla osób uprawnionych, których świadczenia zostały podwyższone w ramach waloryzacji emerytur i rent, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.