Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.924

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 maja 2017 r.

USTAWA
z dnia 23 marca 2017 r.
o zmianie ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności

Art.  1. 

W ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności (Dz. U. z 2014 r. poz. 1116 oraz z 2016 r. poz. 2260) w art. 8:

1) w ust. 1:
a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Środki Funduszu Aktywizacji przeznacza się na finansowanie działań w zakresie resocjalizacji oraz wykonywania kary pozbawienia wolności, w szczególności na:",

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) tworzenie i utrzymanie w zakładach karnych infrastruktury związanej z realizacją ustawowych zadań Służby Więziennej;";

2) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Z tytułu zwiększonych kosztów zatrudnienia osób pozbawionych wolności przedsiębiorcy zatrudniający te osoby otrzymują ze środków Funduszu Aktywizacji ryczałt w wysokości 35% wartości wynagrodzeń przysługujących zatrudnionym osobom pozbawionym wolności; wypłata ryczałtu następuje na wniosek tych przedsiębiorców.".

Art.  2. 
1.  Ryczałt z tytułu zwiększonych kosztów zatrudnienia osób pozbawionych wolności, którego podstawą obliczenia są wynagrodzenia przysługujące za okresy przed dniem wejścia w życie ustawy, wynosi 20% wartości tych wynagrodzeń.
2.  Przedsiębiorcy występujący o wypłatę ryczałtu obowiązani są do ujęcia w odrębnych wnioskach wynagrodzeń przysługujących zatrudnionym osobom pozbawionym wolności za okresy przed dniem wejścia w życie ustawy oraz wynagrodzeń przysługujących za okresy od dnia wejścia w życie ustawy.
Art.  3. 

Ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.