Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.714

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 czerwca 2013 r.
Art.  5.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 28 czerwca 2013 r., z wyjątkiem art. 2 ust. 2, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.