Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.714

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 czerwca 2013 r.
Art.  4.
1. W terminie jednego miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy wnioskodawca, który ubiegał się o dofinansowanie na podstawie ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, i jego projekt uzyskał negatywną ocenę, może żądać wznowienia przeprowadzenia tej oceny.
2. Żądanie wznowienia przeprowadzenia oceny projektu rozpatruje instytucja, która poinformowała wnioskodawcę o negatywnej ocenie projektu.
3. Nie wznawia się przeprowadzenia oceny projektu, jeżeli został zakończony konkurs lub dana tura konkursu, w ramach którego wnioskodawca ubiegał się o dofinansowanie.
4. W przypadku wznowienia przeprowadzenia oceny projektu właściwa instytucja, o której mowa w ust. 2:
1) odmawia uchylenia dotychczasowego rozstrzygnięcia w przedmiocie oceny projektu, jeżeli w wyniku wznowienia przeprowadzenia oceny mogłoby być podjęte wyłącznie rozstrzygnięcie odpowiadające dotychczasowemu;
2) uchyla dotychczasowe rozstrzygnięcie w przedmiocie oceny projektu i przekazuje projekt do właściwego etapu oceny;
3) dokonuje zmiany wcześniejszego rozstrzygnięcia w przedmiocie oceny projektu i przekazuje projekt do kolejnego etapu oceny;
4) ogranicza się do stwierdzenia, że ocena projektu została przeprowadzona z naruszeniem prawa, jeżeli zachodzą przesłanki do uchylenia albo zmiany dotychczasowego rozstrzygnięcia w tym zakresie, jednakże nie jest możliwe wyłonienie projektu do dofinansowania z uwagi na wyczerpanie alokacji, o której mowa w art. 30a ust. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w art. 1.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 i 4, właściwa instytucja, o której mowa w ust. 2, informując wnioskodawcę o rozstrzygnięciu podjętym w wyniku wznowienia przeprowadzenia oceny jego projektu, poucza go jednocześnie o możliwości wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Przepisy art. 30c, art. 30d, art. 30h i art. 30i ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się odpowiednio.