Art. 67. - Zmiana ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2011.171.1016 - OpenLEX

Art. 67. - Zmiana ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.171.1016

Akt utracił moc
Wersja od: 18 sierpnia 2011 r.
Art.  67. 
1. 
Z dniem 1 stycznia 2012 r. znosi się numer identyfikacji podatkowej nadany osobom fizycznym objętym rejestrem PESEL, nieprowadzącym działalności gospodarczej lub niebędącym zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług.
2. 
Od dnia 1 stycznia 2012 r. jedynym identyfikatorem podatkowym osób, o których mowa w ust. 1, jest numer PESEL.