Art. 25. - Zmiana ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1635

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 marca 2023 r.
Art.  25. 
1.  1
 W latach 2019-2028 maksymalny limit wydatków Komendanta Służby Ochrony Państwa będących skutkiem finansowym wejścia w życie niniejszej ustawy wynosi 36 010 tys. zł, w tym w:
1)
2019 r. - 0 tys. zł;
2) 2
 2020 r. - 4 500 tys. zł;
3)
2021 r. - 2 900 tys. zł;
4)
2022 r. - 3 000 tys. zł;
5) 3
 2023 r. - 4 030 tys. zł;
6) 4
 2024 r. - 4 160 tys. zł;
7) 5
 2025 r. - 4 160 tys. zł;
8) 6
 2026 r. - 4 290 tys. zł;
9) 7
 2027 r. - 4 420 tys. zł;
10) 8
 2028 r. - 4 550 tys. zł.
2. 
Komendant Służby Ochrony Państwa monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o których mowa w ust. 1, i dokonuje oceny wykorzystania tego limitu według stanu na koniec pierwszego kwartału oraz trzeciego kwartału danego roku budżetowego.
3. 
W przypadku zagrożenia przekroczeniem lub przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków, o których mowa w ust. 1, o 25%, stosuje się mechanizm korygujący polegający na zmniejszeniu wydatków budżetu państwa będących skutkiem finansowym niniejszej ustawy, w szczególności przez zmniejszenie liczby godzin służby przekraczających przyjętą normę.
4. 
Organem właściwym do wdrożenia mechanizmu korygującego, o którym mowa w ust. 3, jest Komendant Służby Ochrony Państwa.
1 Art. 25 ust. 1:

- zmieniony przez art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. (Dz.U.2020.1610) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 października 2020 r.

- zmieniony przez art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. (Dz.U.2023.347) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 marca 2023 r.

2 Art. 25 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. (Dz.U.2020.1610) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 października 2020 r.
3 Art. 25 pkt 5 zmieniony przez art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. (Dz.U.2023.347) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 marca 2023 r.
4 Art. 25 pkt 6 zmieniony przez art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. (Dz.U.2023.347) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 marca 2023 r.
5 Art. 25 pkt 7 zmieniony przez art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. (Dz.U.2023.347) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 marca 2023 r.
6 Art. 25 pkt 8 zmieniony przez art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. (Dz.U.2023.347) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 marca 2023 r.
7 Art. 25 pkt 9 zmieniony przez art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. (Dz.U.2023.347) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 marca 2023 r.
8 Art. 25 pkt 10 zmieniony przez art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. (Dz.U.2023.347) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 marca 2023 r.