Art. 2. - Zmiana ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. - Dz.U.2015.1276 - OpenLEX

Art. 2. - Zmiana ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.1276

Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 2015 r.
Art.  2.
1.
Postępowania wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych nie dłużej jednak niż do dnia 31 marca 2016 r.
2.
Po dniu 31 marca 2016 r. postępowania, o których mowa w ust. 1, prowadzi się na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, z tym że nie składa się wniosku, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.