Zmiana ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2015

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 września 2022 r.

USTAWA
z dnia 28 września 2022 r.
o zmianie ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz niektórych innych ustaw 1

W ustawie z dnia 18 października 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1419) wprowadza się następujące zmiany:

1)
odnośnik nr 1 do tytułu ustawy otrzymuje brzmienie:

"1) Niniejsza ustawa w zakresie swojej regulacji służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/787 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji i etykietowania napojów spirytusowych, stosowania nazw napojów spirytusowych w prezentacji i etykietowaniu innych środków spożywczych, ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych, wykorzystywania alkoholu etylowego i destylatów pochodzenia rolniczego w napojach alkoholowych, a także uchylającego rozporządzenie (WE) nr 110/2008 (Dz. Urz. UE L 130 z 17.05.2019, str. 1, Dz. Urz. UE L 316I z 06.12.2019, str. 3, Dz. Urz. UE L 178 z 20.05.2021, str. 4, Dz. Urz. UE L 238 z 06.07.2021, str. 1, Dz. Urz. UE L 289 z 12.08.2021, str. 1 i 4, Dz. Urz. UE L 321 z 13.09.2021, str. 12 oraz Dz. Urz. UE L 382 z 28.10.2021, str. 59).";

2)
w art. 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Ustawa określa:

1) zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych w rozumieniu art. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/787 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji i etykietowania napojów spirytusowych, stosowania nazw napojów spirytusowych w prezentacji i etykietowaniu innych środków spożywczych, ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych, wykorzystywania alkoholu etylowego i destylatów pochodzenia rolniczego w napojach alkoholowych, a także uchylającego rozporządzenie (WE) nr 110/2008 (Dz. Urz. UE L 130 z 17.05.2019, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 2019/787";

2) zasady ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych w zakresie nieuregulowanym w rozporządzeniu 2019/787 oraz w przepisach wydanych w jego trybie;

3) wymagania dotyczące napojów spirytusowych w zakresie nieuregulowanym w rozporządzeniu 2019/787 oraz w przepisach wydanych w jego trybie;

4) właściwość organów w zakresie wykonywania zadań określonych w rozporządzeniu 2019/787 oraz w przepisach wydanych w jego trybie.";

3)
po art. 1 dodaje się art. 1a w brzmieniu:

"Art. 1a. Minister właściwy do spraw rynków rolnych, zwany dalej "ministrem", wykonuje obowiązki państwa członkowskiego Unii Europejskiej w zakresie powiadamiania Komisji Europejskiej o organie wyznaczonym do:

1) nadzorowania procesu dojrzewania (leżakowania) napoju spirytusowego, o którym mowa w art. 13 ust. 6 rozporządzenia 2019/787;

2) przeprowadzenia kontroli, o której mowa w art. 43 ust. 1 rozporządzenia 2019/787, napojów spirytusowych w zakresie ich zgodności z przepisami rozporządzenia 2019/787.";

4)
art. 2 i art. 3 otrzymują brzmienie:

"Art. 2. 1. Do postępowań w sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000), zwanej dalej "Kpa", chyba że przepisy niniejszej ustawy stanowią inaczej.

2. Jeżeli przepisy ustawy przewidują złożenie wniosku do ministra albo Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, zwanego dalej "KOWR", wniosek ten składa się na piśmie.

3. Jeżeli przepisy ustawy przewidują złożenie wniosku do ministra albo Dyrektora Generalnego KOWR w sprawach, do których nie stosuje się przepisów Kpa, wniosek ten spełnia wymagania dla podania określone w przepisach Kpa.

4. Jeżeli przepisy ustawy przewidują złożenie na piśmie informacji lub zawiadomienia do ministra albo Dyrektora Generalnego KOWR, ta informacja oraz to zawiadomienie spełniają wymagania dla pisma kierowanego do organów administracji publicznej określone w przepisach Kpa.

Art. 3. 1. Działalność gospodarcza w zakresie wyrobu napojów spirytusowych, w tym rozlewu tych napojów przez tego samego przedsiębiorcę, który je wyrobił, lub rozlewu napojów spirytusowych przez przedsiębiorcę, który ich nie wyrobił, zwana dalej "działalnością gospodarczą w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych", jest działalnością regulowaną, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 i 2105 oraz z 2022 r. poz. 24, 974 i 1570), i wymaga uzyskania wpisu do rejestru działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych, zwanego dalej "rejestrem".

2. Działalność gospodarcza w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych:

1) których wyrób odbywa się w sposób inny niż określony w art. 2 lit. d (i) tiret pierwsze rozporządzenia 2019/787,

2) których wyrób lub rozlew odbywa się w miejscu sprzedaży detalicznej prowadzonej na podstawie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 i 2469 oraz z 2022 r. poz. 24, 218 i 1700), i które są przeznaczone do spożycia wyłącznie w miejscu sprzedaży,

3) od których zapłacono podatek akcyzowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 143, 1137, 1488 i 1967)

- nie jest działalnością regulowaną i nie podlega wpisowi do rejestru.";

5)
w art. 4:
a)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, zapewnia spełnianie przez obiekty budowlane i urządzenia techniczne przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych wymagań określonych w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, sanitarnych i o ochronie środowiska, co potwierdza zaświadczenie wydane na wniosek tego przedsiębiorcy przez:

1) komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej,

2) państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz

3) wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska

- właściwych ze względu na planowane miejsce wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych.",

b)
w ust. 3:
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe, a w przypadku przedsiębiorcy będącego:

a) osobą prawną - którego członek zarządu nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe,

b) spółką jawną - którego wspólnik nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa, o których mowa w lit. a, a w przypadku wspólnika będącego osobą prawną - którego członek zarządu nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za te przestępstwa,

c) spółką komandytową - którego komplementariusz nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa, o których mowa w lit. a, a w przypadku komplementariusza będącego osobą prawną - którego członek zarządu nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za te przestępstwa,

d) spółką komandytowo-akcyjną - którego członek zarządu nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa, o których mowa w lit. a;",

dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) który nie zalega z należnościami wobec Skarbu Państwa, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a w przypadku gdy zalega z należnościami z tytułu podatków stanowiących dochód budżetu państwa - jeżeli zostało przyjęte zabezpieczenie, o którym mowa w art. 33d § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, z późn. zm.), wykonania decyzji określającej lub ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego, o której mowa w art. 52 ust. 3a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, co potwierdzają wydane na jego wniosek zaświadczenia.";

6)
art. 5 otrzymuje brzmienie:

"Art. 5. Rejestr prowadzi Dyrektor Generalny KOWR.";

7)
w art. 6:
a)
ust. 1-3 otrzymują brzmienie:

"1. Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na wniosek przedsiębiorcy złożony na formularzu udostępnionym na stronie internetowej KOWR.

2. Wniosek o wpis do rejestru zawiera:

1) firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres oraz adres do doręczeń;

2) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP);

4) wskazanie:

a) rodzaju działalności gospodarczej, która będzie wykonywana, spośród następujących:

– wyrób napojów spirytusowych, w tym rozlew wyrobionych napojów spirytusowych, lub

– rozlew napojów spirytusowych wyrobionych przez innego przedsiębiorcę,

b) maksymalnej rocznej wielkości takiego wyrobu lub takiego rozlewu napojów spirytusowych w ramach działalności gospodarczej, która będzie wykonywana, wyrażonej w litrach alkoholu 100% objętościowych (obj.);

5) wskazanie miejsca lub miejsc wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych;

6) oświadczenie przedsiębiorcy, że:

a) w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru:

– nie jest wobec niego prowadzone postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe,

– spełnia wymagania określone w art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 i 3;

b) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru są kompletne i zgodne z prawdą.

3. Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze zawiera dane określone w ust. 2 pkt 1-3 i wskazanie danych zawartych w rejestrze, które uległy zmianie, przy czym, jeżeli zmiana dotyczy wskazania rodzaju wykonywanej działalności gospodarczej objętej wpisem do rejestru lub maksymalnej rocznej wielkości wyrobu lub rozlewu w ramach tej działalności lub określenia miejsca lub miejsc jej wykonywania, wniosek zawiera również oświadczenie w zakresie, o którym mowa w ust. 2 pkt 6.",

b)
po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. W przypadku zmiany danych zawartych w rejestrze innych niż:

1) wskazanie rodzaju wykonywanej działalności gospodarczej objętej wpisem do rejestru lub

2) wskazanie maksymalnej rocznej wielkości wyrobu lub rozlewu w ramach wykonywanej działalności gospodarczej, lub

3) określenie miejsca lub miejsc wykonywania działalności gospodarczej

- wniosek o zmianę wpisu w rejestrze zawiera oświadczenie w zakresie, o którym mowa w ust. 2 pkt 6 lit. b.",

c)
uchyla się ust. 4,
d)
dodaje się ust. 5-7 w brzmieniu:

"5. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 6, ust. 3 i 3a, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

6. Jeżeli wniosek o wpis do rejestru spełnia wymagania określone w ust. 1, 2 i 5 oraz nie zachodzą przesłanki odmowy wpisu do rejestru określone w art. 43 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, Dyrektor Generalny KOWR wpisuje przedsiębiorcę do rejestru.

7. Jeżeli wniosek o zmianę wpisu w rejestrze spełnia wymagania określone w ust. 1 i 3 albo 3a i 5 oraz nie zachodzą przesłanki odmowy wpisu do rejestru określone w art. 43 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, Dyrektor Generalny KOWR dokonuje zmiany wpisu w rejestrze.";

8)
w art. 7:
a)
uchyla się ust. 2,
b)
ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

"4. Dyrektor Generalny KOWR wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru albo zaświadczenie o zmianie wpisu w rejestrze.

5. Dyrektor Generalny KOWR prostuje z urzędu wpis w rejestrze zawierający oczywiste błędy lub niezgodności ze stanem faktycznym.";

9)
w art. 7a:
a)
ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Wpisu przedsiębiorcy do rejestru dokonuje się w terminie 7 dni od dnia wpływu do Dyrektora Generalnego KOWR wniosku o wpis do rejestru.

2. Jeżeli Dyrektor Generalny KOWR nie dokona wpisu w terminie, o którym mowa w ust. 1, a od dnia wpływu wniosku o wpis do rejestru upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć wykonywanie działalności gospodarczej po uprzednim zawiadomieniu o tym Dyrektora Generalnego KOWR na piśmie. Nie dotyczy to przypadku, gdy Dyrektor Generalny KOWR wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis do rejestru nie później niż przed upływem 7 dni od dnia otrzymania tego wniosku. W takim przypadku termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie od dnia wpływu do Dyrektora Generalnego KOWR uzupełnienia wniosku o wpis do rejestru.",

b)
dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do wniosku o zmianę wpisu w rejestrze.";

10)
w art. 8:
a)
w ust. 1:
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Dyrektor Generalny KOWR wydaje decyzję o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych w przypadkach:",

pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) złożenia przez przedsiębiorcę oświadczenia, o którym mowa w art. 6 ust. 2 pkt 6, ust. 3 albo 3a, niezgodnego ze stanem faktycznym;",

w pkt 2 i 3 wyraz "ministra" zastępuje się wyrazami "Dyrektora Generalnego KOWR",
b)
ust. 1b otrzymuje brzmienie:

"1b. Przed wydaniem decyzji na podstawie ust. 1 pkt 2 Dyrektor Generalny KOWR wzywa przedsiębiorcę do usunięcia stwierdzonych naruszeń w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia otrzymania wezwania.",

c)
uchyla się ust. 2,
d)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Dyrektor Generalny KOWR powiadamia Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o wydaniu decyzji, o której mowa w ust. 1.";

11)
po art. 8a dodaje się art. 8b w brzmieniu:

"Art. 8b. 1. W razie śmierci, rozwiązania albo przekształcenia przedsiębiorcy wpisanego do rejestru albo w przypadku zbycia całości lub części przedsiębiorstwa lub wystąpienia innego zdarzenia prawnego, w wyniku których nastąpiło następstwo prawne, Dyrektor Generalny KOWR dokonuje zmiany wpisu w rejestrze na wniosek następcy prawnego tego przedsiębiorcy, jeżeli ten następca prawny złoży:

1) wniosek o zmianę wpisu w rejestrze oraz przeniesienie na niego uprawnień wynikających z wpisu do rejestru;

2) oświadczenie w zakresie, o którym mowa w art. 6 ust. 2 pkt 6.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, następca prawny dołącza dokument potwierdzający fakt zaistnienia następstwa prawnego, a jeżeli jest kilku właścicieli przedsiębiorstwa - pisemną zgodę pozostałych właścicieli przedsiębiorstwa na przeniesienie na wnioskującego właściciela przedsiębiorstwa uprawnień wynikających z wpisu do rejestru.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, składa się w terminie 6 miesięcy od dnia wykreślenia przedsiębiorcy wpisanego do rejestru z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego.

4. W przypadku gdy wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, został złożony po terminie, o którym mowa w ust. 3, nie wszczyna się postępowania w sprawie zmiany wpisu w rejestrze.

5. Do dokonania wpisu do rejestru zmienionych danych, w przypadkach określonych w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 6 ust. 2, 5 i 6.

6. Jeżeli zostały spełnione wymagania, o których mowa w ust. 2 i art. 6 ust. 2 pkt 6, następca prawny może wykonywać uprawnienia wynikające z wpisu przedsiębiorcy do rejestru także przed dokonaniem zmiany wpisu w rejestrze. Od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, następca prawny jest obowiązany wykonywać obowiązki związane z wpisem do rejestru.

7. Jeżeli zostały spełnione określone w ustawie wymagania dotyczące przeniesienia na następcę prawnego uprawnień wynikających z wpisu do rejestru, Dyrektor Generalny KOWR dokonuje zmiany wpisu w rejestrze.

8. W przypadku gdy został ustanowiony zarząd sukcesyjny, o którym mowa w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz. U. z 2021 r. poz. 170), stosuje się przepis art. 45 tej ustawy.";

12)
art. 9 i art. 9a otrzymują brzmienie:

"Art. 9. Przedsiębiorca zawiadamia Dyrektora Generalnego KOWR o zakończeniu albo zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych w terminie 14 dni od dnia zakończenia albo zawieszenia wykonywania danego rodzaju działalności gospodarczej.

Art. 9a. Dyrektor Generalny KOWR wykreśla przedsiębiorcę z rejestru:

1) na jego wniosek;

2) w przypadku gdy:

a) przedsiębiorca nie jest wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego od 6 miesięcy od dnia uzyskania informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego o braku wpisu albo wykreśleniu przedsiębiorcy,

b) decyzja, o której mowa w art. 8 ust. 1, stała się ostateczna,

c) następca prawny nie złoży wniosku, o którym mowa w art. 8b ust. 1 pkt 1, albo nie złoży tego wniosku w terminie określonym w art. 8b ust. 3.";

13)
użyte w art. 11 w pkt 1, w art. 36 w ust. 1, w art. 37 w ust. 1, w art. 38 w ust. 2 i w art. 40 we wprowadzeniu do wyliczenia, w różnym przypadku, wyrazy "rozporządzenie nr 110/2008" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "rozporządzenie 2019/787";
14)
w art. 12:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Kontrolę urzędową w rozumieniu art. 2 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) (Dz. Urz. UE L 95 z 07.04.2017, str. 1, z późn. zm.) w zakresie spełniania przez napoje spirytusowe wymagań określonych w rozporządzeniu 2019/787 oraz w przepisach wydanych w jego trybie przeprowadzają wojewódzcy inspektorzy jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1688).",

b)
uchyla się ust. 2;
15)
po art. 12 dodaje się art. 12a-12c w brzmieniu:

"Art. 12a. 1. Przedsiębiorca, który przeznacza albo przekazuje innemu przedsiębiorcy alkohol etylowy w rozumieniu art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwany dalej "alkoholem etylowym", do wyrobu napojów spirytusowych, w których opisie, prezentacji lub etykietowaniu w rozumieniu odpowiednio art. 4 pkt 1-3 rozporządzenia 2019/787 umieszcza na podstawie art. 13 ust. 6 rozporządzenia 2019/787 informację o okresie leżakowania napoju spirytusowego:

1) produkuje lub leżakuje alkohol etylowy w składzie podatkowym w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwanym dalej "składem podatkowym", oraz

2) prowadzi ewidencję alkoholu etylowego leżakowanego w składzie podatkowym, zwaną dalej "ewidencją leżakowania".

2. W ewidencji leżakowania umieszcza się:

1) firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, adres do doręczeń oraz adres miejsca prowadzenia przez tego przedsiębiorcę składu podatkowego, w którym leżakuje alkohol etylowy;

2) informacje o każdej partii leżakowanego alkoholu etylowego rozumianej jako wyodrębniona, jednolita ilość alkoholu etylowego o tych samych właściwościach organoleptycznych i fizykochemicznych, zwanej dalej "partią leżakowanego alkoholu", wprowadzanej do składu podatkowego lub wyprowadzanej z tego składu podatkowego, wpisując:

a) numer referencyjny elektronicznego dokumentu administracyjnego, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 684/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy Rady 2008/118/WE w odniesieniu do skomputeryzowanych procedur przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy (Dz. Urz. UE L 197 z 29.07.2009, str. 24, z późn. zm.), zwanego dalej "e-AD", albo

b) lokalny numer referencyjny umieszczony w dokumencie zastępującym e-AD - w przypadku gdy krajowy system teleinformatyczny służący do obsługi przemieszczania wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, o którym mowa w przepisach o podatku akcyzowym, jest niedostępny,

c) niepowtarzalny numer identyfikacyjny, o którym mowa w art. 12b ust. 4 pkt 7, karty informacyjnej partii leżakowanego alkoholu, zwanej dalej "kartą leżakowania" - w przypadku przewozu alkoholu etylowego między składami podatkowymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

d) okres leżakowania najmłodszego składnika alkoholowego w alkoholu etylowym,

e) kod klasyfikacyjny w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) zgodnej z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm. - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382) partii leżakowanego alkoholu, zwany dalej "kodem CN leżakowanego alkoholu", a w przypadku partii leżakowanego napoju spirytusowego - dodatkowo nazwę prawną tego napoju,

f) numer partii leżakowanego alkoholu, a w przypadku wydzielenia alkoholu etylowego z danej partii leżakowanego alkoholu - również numer partii leżakowanego alkoholu, który został wydzielony,

g) ilość alkoholu etylowego wyrażoną w litrach alkoholu 100% obj., a w przypadku wydzielenia alkoholu etylowego z danej partii leżakowanego alkoholu - również ilość wydzielonego alkoholu etylowego;

3) informacje dotyczące leżakowania alkoholu etylowego w składzie podatkowym w odniesieniu do każdej partii leżakowanego alkoholu:

a) w przypadku rozpoczęcia leżakowania:

– datę rozpoczęcia leżakowania,

– znak pojemnika, w którym odbywa się leżakowanie,

– numer partii leżakowanego alkoholu, a w przypadku wydzielenia alkoholu etylowego z danej partii leżakowanego alkoholu - również:

–– numer partii leżakowanego alkoholu, z której wydzielono alkohol etylowy,

–– numer partii leżakowanego alkoholu, który został wydzielony,

– ilość alkoholu etylowego wyrażoną w litrach alkoholu 100% obj., a w przypadku wydzielenia alkoholu etylowego z danej partii leżakowanego alkoholu - również ilość wydzielonego alkoholu etylowego,

– kod CN leżakowanego alkoholu, a w przypadku leżakowanego napoju spirytusowego - nazwę prawną tego napoju,

– okres leżakowania najmłodszego składnika alkoholowego, w przypadku gdy alkohol etylowy był wcześniej leżakowany w innym składzie podatkowym,

b) w przypadku przeprowadzania w ramach leżakowania mieszania lub kupażowania alkoholu etylowego:

– datę przeprowadzenia mieszania lub kupażowania,

– ilość i rodzaje alkoholu etylowego wyrażone w litrach alkoholu 100% obj., które zostały pobrane z różnych partii leżakowanego alkoholu w celu mieszania lub kupażowania,

– numer partii leżakowanego alkoholu poddanego zmieszaniu lub kupażowaniu, a w przypadku wydzielenia alkoholu etylowego z danej partii leżakowanego alkoholu - również:

–– numer partii leżakowanego alkoholu, z której wydzielono alkohol etylowy,

–– numer partii leżakowanego alkoholu, który został wydzielony,

– ilość alkoholu etylowego wyrażoną w litrach alkoholu 100% obj., a w przypadku wydzielenia alkoholu etylowego z danej partii leżakowanego alkoholu - również ilość wydzielonego alkoholu etylowego,

– znak pojemnika, w którym znajduje się alkohol etylowy po przeprowadzeniu mieszania lub kupażowania,

– okres leżakowania najmłodszego składnika alkoholowego po przeprowadzeniu mieszania lub kupażowania,

c) w przypadku zakończenia leżakowania:

– datę zakończenia leżakowania alkoholu etylowego,

– numer partii leżakowanego alkoholu, a w przypadku wydzielenia alkoholu etylowego z danej partii leżakowanego alkoholu - również:

–– numer partii leżakowanego alkoholu, z której wydzielono alkohol etylowy,

–– numer partii leżakowanego alkoholu, który został wydzielony,

– ilość alkoholu etylowego wyrażoną w litrach alkoholu 100% obj., a w przypadku wydzielenia alkoholu etylowego z danej partii leżakowanego alkoholu - również ilość wydzielonego alkoholu etylowego,

– znak pojemnika, w którym wydano alkohol etylowy z leżakowni,

– okres leżakowania najmłodszego składnika alkoholowego;

4) informacje, o których mowa w pkt 3 lit. b, dotyczące mieszania lub kupażowania partii leżakowanego alkoholu po zakończeniu leżakowania;

5) informacje dotyczące rozlewu partii leżakowanego napoju spirytusowego do opakowań jednostkowych:

a) datę rozlewu,

b) okres leżakowania najmłodszego składnika alkoholowego,

c) nazwę prawną napoju spirytusowego,

d) numer partii:

– leżakowanego alkoholu, z której wydzielono alkohol etylowy w celu rozlewu do opakowań jednostkowych,

– napoju spirytusowego rozlanego do opakowań jednostkowych,

e) ilość napoju spirytusowego rozlanego do opakowań jednostkowych wyrażoną w litrach alkoholu 100% obj.

3. Ewidencję leżakowania prowadzi się w postaci papierowej lub elektronicznej odrębnie dla każdego składu podatkowego.

4. W przypadku prowadzenia ewidencji leżakowania w postaci:

1) papierowej:

a) przed rozpoczęciem jej wypełniania ewidencję leżakowania przeszywa się i numeruje strony, a właściwy naczelnik urzędu celno-skarbowego w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 90 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 813, z późn. zm.), zwany dalej "właściwym naczelnikiem", opatruje przeszycia pieczęcią urzędu i na ostatniej stronie ewidencji leżakowania wpisuje liczbę jej stron oraz składa podpis,

b) wpisów do ewidencji leżakowania dokonuje się w sposób trwały i wyraźny, a zmian i poprawek dokonuje się w taki sposób, aby przekreślony pierwotny tekst pozostał czytelny; każdą zmianę lub poprawkę potwierdza podpis osoby dokonującej tej zmiany lub poprawki wraz z podaniem daty wprowadzenia tej zmiany lub poprawki; w razie potrzeby zmianę lub poprawkę opisuje się w rubryce "uwagi";

2) elektronicznej:

a) wykorzystuje się program komputerowy, który:

– umożliwia właściwemu naczelnikowi wgląd w treść dokonanych wpisów,

– zapewnia ochronę przechowywanych danych przed zniekształceniem lub utratą,

– umożliwia przedsiębiorcy, o którym mowa w ust. 1, dokonanie korekty danych, identyfikację osoby dokonującej tej korekty oraz ustalenie daty jej dokonania,

– umożliwia wygenerowanie w porządku chronologicznym wpisów do ewidencji leżakowania i ich wydruk,

– uniemożliwia usunięcie wpisów,

b) przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, zapisuje tak prowadzoną ewidencję leżakowania na informatycznym nośniku danych w sposób zapewniający ochronę przechowywanych danych przed zniekształceniem lub utratą.

5. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, umieszcza w ewidencji leżakowania informacje, o których mowa w ust. 2, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu, w którym została wykonana dana czynność związana z leżakowanym alkoholem etylowym.

6. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, informuje właściwego naczelnika, nie później niż na 1 dzień roboczy przed planowanym wykonaniem danej czynności związanej z leżakowanym alkoholem etylowym, o dacie i miejscu planowanego:

1) rozpoczęcia leżakowania danej partii alkoholu etylowego z podaniem ilości alkoholu etylowego wyrażonej w litrach alkoholu 100% obj. przeznaczonej do leżakowania;

2) pobrania z leżakowni leżakowanego alkoholu etylowego z danej partii leżakowanego alkoholu z podaniem ilości alkoholu etylowego wyrażonej w litrach alkoholu 100% obj. pobranej z danego pojemnika;

3) kupażowania lub mieszania leżakowanego alkoholu etylowego z danej partii leżakowanego alkoholu z podaniem:

a) ilości alkoholu etylowego wyrażonej w litrach alkoholu 100% obj. pobranej z danego pojemnika,

b) okresu leżakowania najmłodszego składnika alkoholowego spośród leżakowanych, kupażowanych lub mieszanych alkoholi etylowych;

4) rozlewu do opakowań jednostkowych leżakowanych napojów spirytusowych z podaniem:

a) ilości alkoholu etylowego wyrażonej w litrach alkoholu 100% obj. rozlanej do opakowań jednostkowych,

b) okresu leżakowania najmłodszego składnika alkoholowego zastosowanego do wyrobu danego napoju spirytusowego.

7. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, przechowuje ewidencję leżakowania przez 5 lat, licząc od dnia wyprowadzenia ostatniej partii leżakowanego alkoholu ze składu podatkowego prowadzonego przez tego przedsiębiorcę.

Art. 12b. 1. Przedsiębiorca, o którym mowa w art. 12a ust. 1, sporządza zgodnie z informacjami zawartymi w ewidencji leżakowania kartę leżakowania alkoholu etylowego wyprowadzanego ze składu podatkowego:

1) do innego składu podatkowego albo

2) jako napój spirytusowy rozlany do opakowań jednostkowych.

2. Kartę leżakowania sporządza się w postaci papierowej lub elektronicznej i podpisuje odpowiednio do sposobu utrwalenia podpisem własnoręcznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

3. Kartę leżakowania sporządza się na formularzu udostępnionym na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra.

4. Karta leżakowania zawiera:

1) firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, adres do doręczeń oraz adres miejsca prowadzenia przez tego przedsiębiorcę składu podatkowego, z którego będzie wyprowadzona partia leżakowanego alkoholu;

2) kod CN leżakowanego alkoholu, a w przypadku wyrobu leżakowanego napoju spirytusowego - nazwę prawną tego napoju;

3) okres leżakowania najmłodszego składnika alkoholowego;

4) numer partii leżakowanego alkoholu albo numer partii leżakowanego napoju spirytusowego rozlanego do opakowań jednostkowych;

5) ilość alkoholu etylowego wyrażoną w litrach alkoholu 100% obj.;

6) numer porządkowy karty leżakowania nadany przez przedsiębiorcę;

7) niepowtarzalny numer identyfikacyjny karty leżakowania;

8) oświadczenie przedsiębiorcy, że informacje zawarte w karcie leżakowania są kompletne i zgodne z prawdą.

5. Niepowtarzalny numer identyfikacyjny karty leżakowania, o którym mowa w ust. 4 pkt 7:

1) jest nadawany przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 12a ust. 1;

2) składa się z numeru:

a) składu podatkowego, z którego jest wyprowadzany alkohol etylowy,

b) porządkowego karty leżakowania.

6. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4 pkt 8, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

7. Przedsiębiorca, o którym mowa w art. 12a ust. 1:

1) przechowuje kartę leżakowania, którą sporządził, albo jej elektroniczną wersję;

2) przekazuje kopię karty leżakowania albo jej elektroniczną wersję przedsiębiorcy prowadzącemu skład podatkowy, do którego jest wprowadzany alkohol etylowy, nie później niż w dniu dostarczenia partii leżakowanego alkoholu do tego składu podatkowego.

8. Przedsiębiorca, o którym mowa w art. 12a ust. 1, przechowuje:

1) kartę leżakowania, którą sporządził, albo jej elektroniczną wersję,

2) otrzymaną kopię karty leżakowania albo jej elektroniczną wersję

- przez 5 lat, licząc od dnia wyprowadzenia ze składu podatkowego leżakowanego alkoholu etylowego.

Art. 12c. Minister, w przypadku gdy nie zostały ustanowione unijne metody analizy napojów spirytusowych oraz w przypadku braku metod analizy, o których mowa w art. 18 ust. 2 lit. a, b lub c rozporządzenia 2019/787, może określić, w drodze rozporządzenia, metody analizy napojów spirytusowych w celu wykrycia i oznaczenia ilościowego substancji zawartych w tym napoju spirytusowym, mając na względzie dokładność, powtarzalność i odtwarzalność metod analizy oraz zgodność tych metod z unijnymi referencyjnymi metodami analizy napojów spirytusowych.";

16)
w art. 42 w ust. 1 wyrazy "art. 2-5 i 13 rozporządzenia nr 110/2008 lub w załączniku I do tego rozporządzenia" zastępuje się wyrazami "art. 2-7 i art. 17 rozporządzenia 2019/787";
17)
uchyla się art. 43;
18)
po art. 43 dodaje się art. 43a w brzmieniu:

"Art. 43a. Kto, wbrew obowiązkowi, o którym mowa:

1) w art. 12a ust. 1:

a) nie prowadzi ewidencji leżakowania,

b) nie produkuje lub nie leżakuje alkoholu etylowego w składzie podatkowym,

2) w art. 12a ust. 2, nie umieszcza w ewidencji leżakowania informacji, o których mowa w tym przepisie, lub wprowadza do ewidencji leżakowania informacje niezgodne ze stanem faktycznym,

3) w art. 12a ust. 4, nie prowadzi ewidencji leżakowania zgodnie z wymaganiami określonymi w tym przepisie,

4) w art. 12a ust. 5, nie umieszcza w ewidencji leżakowania informacji w terminie określonym w tym przepisie,

5) w art. 12a ust. 6, nie przekazuje właściwemu naczelnikowi informacji, o których mowa w tym przepisie, lub przekazuje takie informacje niezgodne ze stanem faktycznym albo po terminie określonym w tym przepisie,

6) w art. 12b ust. 1, nie sporządza karty leżakowania lub sporządza kartę leżakowania niezgodnie ze stanem faktycznym lub niezgodnie z informacjami zawartymi w ewidencji leżakowania, lub sporządza kartę leżakowania niezgodnie z wymaganiami określonymi w art. 12b ust. 2, 3 lub 4,

7) w art. 12b ust. 7 pkt 1, nie przechowuje karty leżakowania, którą sporządził, albo jej elektronicznej wersji,

8) w art. 12b ust. 7 pkt 2, nie przekazuje przedsiębiorcy prowadzącemu skład podatkowy, do którego jest wprowadzany alkohol etylowy, kopii karty leżakowania albo jej elektronicznej wersji, lub przekazuje kopię karty leżakowania albo jej elektroniczną wersję po terminie określonym w tym przepisie,

9) w art. 12b ust. 8, nie przechowuje kart leżakowania, elektronicznych wersji kart leżakowania lub kopii kart leżakowania przez okres wskazany w tym przepisie

- podlega karze grzywny.";

19)
po art. 44 dodaje się art. 44a i art. 44b w brzmieniu:

"Art. 44a. Kto, będąc wpisanym do rejestru, wbrew obowiązkowi, o którym mowa:

1) w art. 4 ust. 1:

a) pkt 1, nie wdraża systemu wewnętrznej kontroli wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych,

b) pkt 3, nie wyznacza osoby odpowiedzialnej za kontrolę jakości napojów spirytusowych,

2) w art. 7 ust. 6, nie składa wniosku o zmianę wpisu w rejestrze lub nie składa tego wniosku w terminie określonym w tym przepisie,

3) w art. 9, nie zawiadamia o zakończeniu albo zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych

- podlega karze grzywny.

Art. 44b. 1. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w art. 41, art. 42 i art. 44, następuje w trybie przepisów ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1375 i 1855).

2. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w art. 43a i art. 44a, następuje w trybie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2022 r. poz. 1124).";

20)
w art. 45 wyrazy "art. 41-44" zastępuje się wyrazami "art. 41, art. 42 i art. 44".

W ustawie z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2352) wprowadza się następujące zmiany:

1)
art. 2 otrzymuje brzmienie:

"Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) alkohol etylowy - płyn alkoholowy uzyskany w wyniku destylacji po fermentacji alkoholowej albo płyn alkoholowy uzyskany w sposób syntetyczny;

2) wyrób tytoniowy:

a) nowatorski wyrób tytoniowy w rozumieniu art. 2 pkt 11,

b) tytoń do nosa w rozumieniu art. 2 pkt 38,

c) wyrób tytoniowy do palenia w rozumieniu art. 2 pkt 47

- ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 276 oraz z 2022 r. poz. 1855).";

2)
po art. 2 dodaje się art. 2a w brzmieniu:

"Art. 2a. 1. Do postępowań w sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000), zwanej dalej "Kpa", chyba że przepisy niniejszej ustawy stanowią inaczej.

2. Jeżeli przepisy ustawy przewidują złożenie wniosku do Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, zwanego dalej "KOWR", wniosek ten składa się na piśmie.

3. Jeżeli przepisy ustawy przewidują złożenie na piśmie zawiadomienia do Dyrektora Generalnego KOWR, zawiadomienie to spełnia wymagania dla pisma kierowanego do organów administracji publicznej określone w przepisach Kpa.";

3)
w art. 3:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Działalność gospodarcza w zakresie wyrobu, oczyszczania, skażania lub odwadniania alkoholu etylowego jest działalnością regulowaną, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 i 2105 oraz z 2022 r. poz. 24, 974 i 1570), i wymaga uzyskania wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego.",

b)
w ust. 3 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

"6) nie zalegać z należnościami wobec Skarbu Państwa, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a w przypadku gdy zalega z należnościami z tytułu podatków stanowiących dochód budżetu państwa - jeżeli zostało przyjęte zabezpieczenie, o którym mowa w art. 33d § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, z późn. zm.), wykonania decyzji określającej lub ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego, o której mowa w art. 52 ust. 3a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 143, 1137, 1488 i 1967), co potwierdzają wydane na jego wniosek zaświadczenia.",

c)
ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

"4. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 3, zapewnia spełnianie przez obiekty budowlane i urządzenia techniczne przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie, o którym mowa w ust. 1 lub 2, wymagań określonych w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, sanitarnych i o ochronie środowiska, co potwierdza zaświadczenie wydane na wniosek tego przedsiębiorcy przez:

1) komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej,

2) państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz

3) wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska

- właściwych ze względu na planowane miejsce wykonywania danej działalności.

5. Działalność gospodarczą w zakresie wyrobu, oczyszczania, skażania lub odwadniania alkoholu etylowego oraz wytwarzania wyrobów tytoniowych może wykonywać przedsiębiorca, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe, a w przypadku przedsiębiorcy będącego:

1) osobą prawną - którego członek zarządu nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe;

2) spółką jawną - którego wspólnik nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa, o których mowa w pkt 1, a w przypadku wspólnika będącego osobą prawną - którego członek zarządu nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za te przestępstwa;

3) spółką komandytową - którego komplementariusz nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa, o których mowa w pkt 1, a w przypadku komplementariusza będącego osobą prawną - którego członek zarządu nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za te przestępstwa;

4) spółką komandytowo-akcyjną - którego członek zarządu nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa, o których mowa w pkt 1.";

4)
art. 4 otrzymuje brzmienie:

"Art. 4. Rejestry, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 2, prowadzi Dyrektor Generalny KOWR.";

5)
w art. 5:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 3 ust. 1, albo rejestru, o którym mowa w art. 3 ust. 2, oraz zmiany wpisu w tych rejestrach dokonuje się na wniosek przedsiębiorcy.",

b)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Wniosek o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 3 ust. 1, albo rejestru, o którym mowa w art. 3 ust. 2, oraz wniosek o zmianę wpisu w tych rejestrach składa się na formularzu udostępnionym na stronie internetowej KOWR.",

c)
w ust. 2:
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Wniosek o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 3 ust. 1, albo rejestru, o którym mowa w art. 3 ust. 2, zawiera następujące dane:",

pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres oraz adres do doręczeń;",

pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) wskazanie:

a) rodzaju działalności gospodarczej, która będzie wykonywana, spośród następujących:

– wyrób alkoholu etylowego,

– oczyszczanie alkoholu etylowego,

– skażanie alkoholu etylowego,

– odwadnianie alkoholu etylowego,

b) maksymalnej rocznej wielkości produkcji w ramach danego rodzaju działalności gospodarczej, która będzie wykonywana, wyrażonej w litrach alkoholu 100% objętościowych (obj.)

- w przypadku wniosku o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 3 ust. 1;",

po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

"4a) wskazanie maksymalnej rocznej wielkości wytwarzanych wyrobów tytoniowych wyrażonej:

a) w tonach lub

b) w sztukach, jeżeli wyrób tytoniowy będzie wyrabiany w postaci:

– cygaretek w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych,

– cygar w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy, o której mowa w tiret pierwszym,

– papierosów w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy, o której mowa w tiret pierwszym

– w przypadku wniosku o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 3 ust. 2;",

pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) oświadczenie, że przedsiębiorca w dniu złożenia wniosku:

a) spełnia wymagania określone w art. 3 ust. 3 pkt 2, 3, 5 i 6 oraz ust. 4 i 5,

b) nie jest wobec niego prowadzone postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe;",

dodaje się pkt 7 i 8 w brzmieniu:

"7) oświadczenie przedsiębiorcy wnioskującego o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 3 ust. 1, że dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego są kompletne i zgodne z prawdą;

8) oświadczenie przedsiębiorcy wnioskującego o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 3 ust. 2, że dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru producentów wyrobów tytoniowych są kompletne i zgodne z prawdą.",

d)
uchyla się ust. 3-5,
e)
dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu:

"6. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 6, 7 lub 8, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

7. Jeżeli wniosek o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 3 ust. 1, albo rejestru, o którym mowa w art. 3 ust. 2, spełnia wymagania określone w ust. 1-2 i 6 oraz nie zachodzą przesłanki odmowy wpisu do tych rejestrów określone w art. 43 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, Dyrektor Generalny KOWR wpisuje przedsiębiorcę do rejestru, o którym mowa w art. 3 ust. 1, albo rejestru, o którym mowa w art. 3 ust. 2.";

6)
w art. 6:
a)
uchyla się ust. 2,
b)
w ust. 4 i 5 wyrazy "Organ prowadzący rejestry" zastępuje się wyrazami "Dyrektor Generalny KOWR",
c)
dodaje się ust. 7-10 w brzmieniu:

"7. Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze, o którym mowa w art. 3 ust. 1, albo rejestrze, o którym mowa w art. 3 ust. 2, zawiera informacje, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1-3, oraz wskazanie danych zawartych w danym rejestrze, które uległy zmianie, a jeżeli zmiana dotyczy zmiany danych zawartych w rejestrze, o którym mowa:

1) w art. 3 ust. 1, w zakresie:

a) wskazania rodzaju lub maksymalnej rocznej wielkości produkcji w ramach działalności gospodarczej objętej wpisem lub

b) określenia miejsca lub miejsc wykonywania działalności gospodarczej

- wniosek o zmianę wpisu w tym rejestrze zawiera również oświadczenie w zakresie, o którym mowa w art. 5 ust. 2 pkt 6 i 7;

2) w art. 3 ust. 2, w zakresie:

a) wskazania maksymalnej rocznej wielkości wytwarzanych wyrobów tytoniowych lub

b) określenia miejsca lub miejsc wykonywania działalności gospodarczej

- wniosek o zmianę wpisu w tym rejestrze zawiera również oświadczenie w zakresie, o którym mowa w art. 5 ust. 2 pkt 6 i 8.

8. W przypadku zmiany danych w rejestrze, o którym mowa w art. 3:

1) ust. 1, innych niż wskazane w ust. 7 pkt 1,

2) ust. 2, innych niż wskazane w ust. 7 pkt 2

- wniosek o zmianę wpisu w danym rejestrze zawiera również oświadczenie w zakresie, o którym mowa w art. 5 ust. 2 pkt 7 lub 8.

9. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 7 i 8, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

10. Jeżeli wniosek o zmianę wpisu w rejestrze, o którym mowa w art. 3 ust. 1, albo rejestrze, o którym mowa w art. 3 ust. 2, spełnia wymagania określone w ust. 7 i 8, art. 5 ust. 1, 1a i ust. 2 pkt 1-3 oraz nie zachodzą przesłanki odmowy wpisu do rejestru określone w art. 43 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, Dyrektor Generalny KOWR dokonuje zmiany wpisu w danym rejestrze.";

7)
art. 6a otrzymuje brzmienie:

"Art. 6a. 1. Wpisu przedsiębiorcy do rejestrów, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 2, dokonuje się w terminie 7 dni od dnia wpływu do Dyrektora Generalnego KOWR wniosku o wpis do danego rejestru.

2. Jeżeli Dyrektor Generalny KOWR nie dokona wpisu do danego rejestru w terminie, o którym mowa w ust. 1, a od dnia wpływu wniosku o wpis do rejestru upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć wykonywanie działalności gospodarczej po uprzednim zawiadomieniu o tym Dyrektora Generalnego KOWR na piśmie. Nie dotyczy to przypadku, gdy Dyrektor Generalny KOWR wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia otrzymania tego wniosku. W takim przypadku termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie od dnia wpływu do Dyrektora Generalnego KOWR uzupełnienia wniosku o wpis do danego rejestru.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do wniosku o zmianę wpisu w rejestrach, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 2.";

8)
w art. 7:
a)
w ust. 1:
we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "Organ prowadzący rejestry" zastępuje się wyrazami "Dyrektor Generalny KOWR",
pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) gdy przedsiębiorca złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 5 ust. 2 pkt 6, 7 lub 8 albo art. 6 ust. 7 i 8, niezgodne ze stanem faktycznym;

2) gdy przedsiębiorca nie usunął naruszeń warunków wymaganych prawem do wykonywania działalności regulowanej w wyznaczonym przez Dyrektora Generalnego KOWR terminie;",

b)
w ust. 2 wyrazy "organ prowadzący rejestry" zastępuje się wyrazami "Dyrektor Generalny KOWR",
c)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Dyrektor Generalny KOWR powiadamia Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o wydaniu decyzji, o której mowa w ust. 1.";

9)
w art. 7a uchyla się ust. 2;
10)
po art. 7b dodaje się art. 7ba w brzmieniu:

"Art. 7ba. 1. W razie śmierci, rozwiązania albo przekształcenia przedsiębiorcy wpisanego do rejestru, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lub 2, albo w przypadku zbycia całości lub części przedsiębiorstwa lub wystąpienia innego zdarzenia prawnego, w wyniku których nastąpiło następstwo prawne, Dyrektor Generalny KOWR dokonuje zmiany wpisu w danym rejestrze na wniosek następcy prawnego tego przedsiębiorcy, jeżeli ten następca prawny złoży:

1) wniosek o zmianę wpisu w rejestrze, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lub 2, oraz przeniesienie na niego uprawnień wynikających z wpisu do danego rejestru;

2) oświadczenie w zakresie, o którym mowa w art. 5 ust. 2 pkt 6 oraz:

a) pkt 7 - w przypadku następcy prawnego wnioskującego o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 3 ust. 1,

b) pkt 8 - w przypadku następcy prawnego wnioskującego o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 3 ust. 2.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, następca prawny dołącza dokument potwierdzający fakt zaistnienia następstwa prawnego, a jeżeli jest kilku właścicieli przedsiębiorstwa - pisemną zgodę pozostałych właścicieli przedsiębiorstwa na przeniesienie na wnioskującego właściciela przedsiębiorstwa uprawnień wynikających z wpisu do danego rejestru.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, składa się w terminie 6 miesięcy od dnia wykreślenia przedsiębiorcy wpisanego do danego rejestru z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego.

4. W przypadku gdy wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, został złożony po terminie, o którym mowa w ust. 3, nie wszczyna się postępowania w sprawie zmiany wpisu w rejestrze, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lub 2.

5. Do dokonania wpisu do rejestrów, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 2, zmienionych danych, w przypadkach określonych w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 5 ust. 2, 6 i 7.

6. Jeżeli zostały spełnione wymagania, o których mowa w ust. 2 i art. 5 ust. 2 pkt 6, 7 lub 8, następca prawny może wykonywać uprawnienia wynikające z wpisu przedsiębiorcy do danego rejestru także przed dokonaniem zmiany wpisu w rejestrze. Od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, następca prawny jest obowiązany wykonywać obowiązki związane z wpisem do danego rejestru.

7. Jeżeli zostały spełnione określone w ustawie wymagania dotyczące przeniesienia na następcę prawnego uprawnień wynikających z wpisu do danego rejestru, Dyrektor Generalny KOWR dokonuje zmiany wpisu w rejestrze.

8. W przypadku gdy został ustanowiony zarząd sukcesyjny, o którym mowa w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz. U. z 2021 r. poz. 170), stosuje się przepis art. 45 tej ustawy.";

11)
art. 7c otrzymuje brzmienie:

"Art. 7c. Dyrektor Generalny KOWR wykreśla przedsiębiorcę z rejestru, o którym mowa w art. 3 ust. 1 i 2:

1) na jego wniosek;

2) w przypadku gdy:

a) przedsiębiorca nie jest wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego od 6 miesięcy od dnia uzyskania informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego o braku wpisu albo wykreśleniu przedsiębiorcy,

b) decyzja, o której mowa w art. 7 ust. 1, stała się ostateczna,

c) następca prawny nie złoży wniosku, o którym mowa w art. 7ba ust. 1 pkt 1, albo nie złoży tego wniosku w terminie określonym w art. 7ba ust. 3.";

12)
w art. 8 w ust. 2 wyrazy "organ prowadzący rejestry" zastępuje się wyrazami "Dyrektora Generalnego KOWR";
13)
w art. 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Kto, będąc wpisanym do rejestrów, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 2, wbrew obowiązkowi, o którym mowa:

1) w art. 3 ust. 3:

a) pkt 1, nie wdrożył systemu wewnętrznej kontroli,

b) pkt 2, nie dysponuje planem zakładu,

c) pkt 3, nie wyznaczył osoby odpowiedzialnej za kontrolę jakości,

2) w art. 6 ust. 6, nie złożył wniosku o zmianę wpisu w danym rejestrze albo nie złożył tego wniosku w terminie określonym w tym przepisie,

3) w art. 8 ust. 2, nie zawiadomił Dyrektora Generalnego KOWR o zakończeniu lub zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej określonej we wpisie do danego rejestru w terminie 14 dni od dnia zakończenia lub zawieszenia wykonywania tej działalności

- podlega grzywnie.";

14)
art. 12a-14 otrzymują brzmienie:

"Art. 12a. 1. Kto, bez wymaganego wpisu do rejestrów, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 2, wyrabia, oczyszcza, skaża lub odwadnia alkohol etylowy albo wytwarza wyroby tytoniowe

- podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

2. Kto dopuszcza się czynu określonego w ust. 1, jeżeli czyn ten dotyczy alkoholu etylowego lub wyrobów tytoniowych znacznej wartości

- podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5.

Art. 13. Kto odkaża skażony alkohol etylowy lub osłabia działanie środka skażającego

- podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

Art. 14. Jeżeli z popełniania przestępstw określonych w art. 12a lub art. 13 sprawca uczynił sobie stałe źródło dochodu

- podlega karze pozbawienia wolności od lat 3 do lat 8.".

W ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 813, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 33 w ust. 1 w pkt 10 lit. k otrzymuje brzmienie:

"k) art. 41, art. 43a i art. 44 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1419 oraz z 2022 r. poz. 2015), ";

2)
w art. 54 w ust. 2 po pkt 12 dodaje się pkt 12a w brzmieniu:

"12a) zgodność wpisów zawartych:

a) w ewidencji leżakowania, o której mowa w art. 12a ust. 1,

b) w karcie leżakowania, o której mowa w art. 12b ust. 1

- ustawy z dnia 18 października 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych, ze stanem faktycznym;";

3)
w art. 62 w ust. 5 po pkt 12 dodaje się pkt 12a w brzmieniu:

"12a) zgodności wpisów zawartych:

a) w ewidencji leżakowania, o której mowa w art. 12a ust. 1,

b) w karcie leżakowania, o której mowa w art. 12b ust. 1

- ustawy z dnia 18 października 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych, ze stanem faktycznym";

4)
w art. 84 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) o której mowa w art. 62 ust. 5 pkt 1-3, 5-7 i 10-12a".

W ustawie z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 481 oraz z 2022 r. poz. 24, 764, 1079, 1370 i 1846) w art. 9 w ust. 2 w pkt 24 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 25 i 26 w brzmieniu:

"25) prowadzenie rejestrów, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2352 oraz z 2022 r. poz. 2015);

26) prowadzenie rejestru, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1419 oraz z 2022 r. poz. 2015).".

W ustawie z dnia 2 grudnia 2021 r. o wyrobach winiarskich (Dz. U. z 2022 r. poz. 24) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 8 w ust. 2 w pkt 2:
a)
w lit a-d wyraz "której" zastępuje się wyrazem "którego",
b)
w lit. b i c skreśla się wyrazy "członek rady nadzorczej lub";
2)
w art. 10 w ust. 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) oświadczenie, że przedsiębiorca w dniu złożenia wniosku spełnia wymagania określone w art. 8 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2.";

3)
w art. 14 w ust. 2 wyraz "Przepisu" zastępuje się wyrazem "Przepis";
4)
w art. 15:
a)
w ust. 5 wyrazy "ust. 3, 7 i 8" zastępuje się wyrazami "ust. 3-8",
b)
w ust. 6 po wyrazach "ust. 3 pkt 5" dodaje się wyrazy "i ust. 4 pkt 2",
c)
dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

"9. Dyrektor Generalny KOWR wykreśla przedsiębiorcę z rejestru:

1) na jego wniosek;

2) w przypadku gdy:

a) decyzja o zakazie wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich, o której mowa w art. 13 ust. 2, stała się ostateczna,

b) przedsiębiorca nie jest wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego od 6 miesięcy od dnia uzyskania informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego o braku wpisu albo wykreśleniu przedsiębiorcy,

c) następca prawny nie złożył wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, albo nie złożył tego wniosku w terminie określonym w ust. 3.";

5)
w art. 21 w ust. 2:
a)
po wyrazie "wino" dodaje się wyrazy "lub moszcz winogronowy",
b)
po wyrazach "produkcji wina" dodaje się wyrazy "lub moszczu winogronowego";
6)
w art. 36 uchyla się ust. 4;
7)
w art. 38:
a)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Kod, o którym mowa w ust. 2, nadaje Dyrektor Generalny KOWR na wniosek przedsiębiorcy będącego:

1) butelkującym w rozumieniu art. 46 ust. 1 lit. a,

2) producentem w rozumieniu art. 46 ust. 1 lit. c,

3) importerem w rozumieniu art. 46 ust. 1 lit. d,

4) dostawcą w rozumieniu art. 46 ust. 1 lit. e

- rozporządzenia 2019/33.",

b)
w ust. 5 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3) wskazanie miejsca lub miejsc wykonywania działalności gospodarczej;

4) numer w rejestrze nadany przedsiębiorcy, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;",

c)
ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Przedsiębiorca może we wniosku, o którym mowa w ust. 4, podać również inne niż wymienione w ust. 5 pkt 1 dane kontaktowe tego przedsiębiorcy, w tym adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej lub numer telefonu.",

d)
ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Dane, o których mowa w ust. 5, oraz kod nadany przedsiębiorcy Dyrektor Generalny KOWR zamieszcza na stronie internetowej KOWR.";

8)
w art. 40 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) wyrabia wino lub moszcz winogronowy z winogron pozyskanych z upraw winorośli niewpisanych do ewidencji winnic, w przypadku gdy wino lub moszcz winogronowy są wyrabiane z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ".

W ustawie z dnia 2 września 2022 r. o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze (Dz. U. poz. 2014) w art. 3 w ust. 2 wyrazy "2020 r." zastępuje się wyrazami "2022 r.".

1. 
Do postępowań prowadzonych przez ministra właściwego do spraw rynków rolnych na podstawie ustaw zmienianych w art. 1 i art. 2 w zakresie spraw związanych z wykonywaniem zadań przejętych przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, zwanego dalej "KOWR", wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się odpowiednio przepisy ustaw zmienianych w art. 1 i art. 2 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
2. 
Minister właściwy do spraw rynków rolnych przekaże Dyrektorowi Generalnemu KOWR akta spraw, o których mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy.
3. 
W przypadku spraw, o których mowa w ust. 1, termin określony w:
1)
art. 7a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1,
2)
art. 6a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 2

- biegnie od dnia przekazania akt danej sprawy na podstawie ust. 2.

4. 
Do uchylenia i zmiany decyzji oraz wznowienia postępowań w sprawach, o których mowa w ust. 1, rozstrzygniętych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy na podstawie ustaw zmienianych w art. 1 i art. 2:
1)
stosuje się przepisy ustaw zmienianych w art. 1 i art. 2 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą;
2)
jest właściwy Dyrektor Generalny KOWR.

Zaświadczenia, decyzje i inne dokumenty wydane w sprawach, o których mowa w art. 7 ust. 1, zachowują ważność.

Minister właściwy do spraw rynków rolnych przekaże Dyrektorowi Generalnemu KOWR dane zgromadzone w rejestrze, o którym mowa w art. 3:

1)
ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1,
2)
ust. 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 2

- wraz z dokumentacją, która dotyczy wpisów do tych rejestrów, w tym aktami spraw innymi niż akta spraw, o których mowa w art. 7 ust. 2, w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

1. 
Przedsiębiorca, o którym mowa w art. 12a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, który nie wyprowadził partii leżakowanego alkoholu w rozumieniu art. 12a ust. 2 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1 ze składu podatkowego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 143, 1137, 1488 i 1967) przed dniem wejścia w życie art. 12a ust. 1-3 ustawy zmienianej w art. 1, może w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie tych przepisów umieszczać w ewidencji leżakowania, o której mowa w art. 12a ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1, informacje, o których mowa w art. 12a ust. 2 pkt 3-5 ustawy zmienianej w art. 1, na podstawie:
1)
danych zawartych:
a)
w ewidencji wyrobów akcyzowych, o której mowa w art. 138a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym,
b)
w dokumentacji kontroli nad produkcją alkoholu etylowego, obrotem nim i jego zużyciem, o której mowa w art. 138d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym;
2)
informacji, zgodnie z którymi ten przedsiębiorca dotychczas dokumentował okres leżakowania najmłodszego składnika alkoholowego.
2. 
Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 2, przechowuje się przez 5 lat, licząc od dnia wyprowadzenia ostatniej partii leżakowanego alkoholu etylowego ze składu podatkowego.

Art. 44b ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1 w zakresie orzekania w sprawach o czyny, o których mowa w art. 43a, stosuje się od dnia wejścia w życie przepisów art. 43a.

Działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania nowatorskich wyrobów tytoniowych w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 276 oraz z 2022 r. poz. 1855) wymaga uzyskania wpisu do rejestru producentów wyrobów tytoniowych, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 2, przed upływem 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Do postępowań w sprawach:

1)
dotyczących wpisu do rejestru, zmiany wpisu w rejestrze oraz wykreślenia wpisu z rejestru, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 5, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 5 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą;
2)
dotyczących wpisu do ewidencji winnic, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 5, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 5 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą;
3)
określonych w art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 5, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 5 w brzmieniu dotychczasowym.

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy i mogą być zmieniane w tym czasie na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1)
art. 1 pkt 15 w zakresie dodawanych art. 12a ust. 1-3 i 5-7 i art. 12b i pkt 18 w zakresie dodawanego art. 43a pkt 1, 2 i 4-9 oraz art. 3, które wchodzą w życie po upływie 60 dni od dnia ogłoszenia;
2)
art. 6, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 sierpnia 2022 r.
1 Niniejsza ustawa w zakresie swojej regulacji służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/787 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji i etykietowania napojów spirytusowych, stosowania nazw napojów spirytusowych w prezentacji i etykietowaniu innych środków spożywczych, ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych, wykorzystywania alkoholu etylowego i destylatów pochodzenia rolniczego w napojach alkoholowych, a także uchylającego rozporządzenie (WE) nr 110/2008 (Dz. Urz. UE L 130 z 17.05.2019, str. 1, Dz. Urz. UE L 316I z 06.12.2019, str. 3, Dz. Urz. UE L 178 z 20.05.2021, str. 4, Dz. Urz. UE L 238 z 06.07.2021, str. 1, Dz. Urz. UE L 289 z 12.08.2021, str. 1 i 4, Dz. Urz. UE L 321 z 13.09.2021, str. 12 oraz Dz. Urz. UE L 382 z 28.10.2021, str. 59).