Art. 8. - Zmiana ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.1165

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 sierpnia 2015 r.
Art.  8.
1.
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 14 ust. 4, art. 15 ust. 6 oraz art. 27 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 14 ust. 4, art. 15 ust. 6 oraz art. 27 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
2.
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie w art. 7 ustawy wymienionej w art. 2 zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych i mogą być zmieniane.