Art. 5. - Zmiana ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.1165

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 sierpnia 2015 r.
Art.  5.
1.
Wyroby budowlane, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy wymienionej w art. 1, wprowadzone do obrotu ze znakiem budowlanym przed dniem wejścia w życie art. 1 pkt 5-7 niniejszej ustawy, mogą być udostępniane na rynku krajowym po tym dniu.
2.
Dla wyrobów budowlanych, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy wymienionej w art. 1, producent może sporządzić krajową deklarację właściwości użytkowych na podstawie krajowej deklaracji zgodności wydanej przed dniem wejścia w życie art. 1 pkt 5-7 niniejszej ustawy.
3.
Aprobaty techniczne wydane przed dniem wejścia w życie art. 1 pkt 5-7 niniejszej ustawy, mogą być wykorzystywane jako krajowe oceny techniczne do końca okresu ważności tych aprobat.