Art. 4. - Zmiana ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.1165

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 sierpnia 2015 r.
Art.  4.
1.
Rada Wyrobów Budowlanych powołana zgodnie z art. 3 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym pełni swoje obowiązki do dnia powołania Rady Wyrobów Budowlanych, o której mowa w art. 3 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
2.
Regulamin Rady Wyrobów Budowlanych uchwalony zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym obowiązuje do dnia nadania przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego regulaminu, o którym mowa w art. 3 ust. 2 pkt 3 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.