Art. 4. - Zmiana ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.898

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 sierpnia 2015 r.
Art.  4. 2

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 8 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 8 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż do dnia 1 stycznia 2017 r.

2 Art. 4 zmieniony przez art. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. (Dz.U.2015.1165) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 sierpnia 2015 r.