Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1416

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 lipca 2018 r.

USTAWA
z dnia 15 czerwca 2018 r.
o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora

Art.  1. 

W ustawie z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2016 r. poz. 1510 i 2074, z 2017 r. poz. 38 oraz z 2018 r. poz. 7, 138 i 1318) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 25 w ust. 5:
a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) naruszających swoim zachowaniem powagę Sejmu, Senatu albo Zgromadzenia Narodowego na ich posiedzeniach lub posiedzeniach ich organów,",

b) dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) naruszających w rażący sposób spokój lub porządek na terenie będącym w zarządzie Kancelarii Sejmu lub Kancelarii Senatu";

2) w art. 42 w ust. 4:
a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) naruszających swoim zachowaniem powagę Sejmu, Senatu albo Zgromadzenia Narodowego na ich posiedzeniach lub posiedzeniach ich organów,",

b) dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) naruszających w rażący sposób spokój lub porządek na terenie będącym w zarządzie Kancelarii Sejmu lub Kancelarii Senatu".

Art.  2. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.