Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1318

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 lipca 2018 r.

USTAWA
z dnia 10 maja 2018 r.
o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora

Art.  1. 

W ustawie z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2016 r. poz. 1510 i 2074, z 2017 r. poz. 38 oraz z 2018 r. poz. 7 i 138) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 25 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Uposażenie odpowiada 80% wysokości wynagrodzenia podsekretarza stanu, ustalonego na podstawie przepisów o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, z wyłączeniem dodatku z tytułu wysługi lat.";

2) w art. 42:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Posłowi i senatorowi przysługują środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z wydatkami poniesionymi w związku z wykonywaniem mandatu na terenie kraju, w zryczałtowanej wysokości 25% wynagrodzenia podsekretarza stanu, ustalonego na podstawie przepisów o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, z wyłączeniem dodatku z tytułu wysługi lat (dieta parlamentarna).",

b) uchyla się ust. 3.
Art.  2. 

Ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.