Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.7

| Akt jednorazowy
Wersja od: 2 stycznia 2018 r.

USTAWA
z dnia 24 listopada 2017 r.
o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora

Art.  1. 

W ustawie z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2016 r. poz. 1510 i 2074 oraz z 2017 r. poz. 38) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 25 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Zasady obniżania uposażenia posłów i senatorów:

1) uniemożliwiających, poprzez rażące naruszanie przepisów odpowiednich regulaminów, pracę Sejmu, Senatu albo Zgromadzenia Narodowego, a także ich organów,

2) nieuczestniczących, bez usprawiedliwienia, w posiedzeniach Sejmu, Senatu albo Zgromadzenia Narodowego, a także ich organów,

3) naruszających swoim zachowaniem na sali posiedzeń powagę Sejmu, Senatu albo Zgromadzenia Narodowego

- określają regulaminy Sejmu, Senatu i Zgromadzenia Narodowego.";

2) w art. 42 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Zasady obniżania i utraty prawa do diety parlamentarnej posłów i senatorów:

1) uniemożliwiających, poprzez rażące naruszanie przepisów odpowiednich regulaminów, pracę Sejmu, Senatu albo Zgromadzenia Narodowego, a także ich organów,

2) nieuczestniczących, bez usprawiedliwienia, w posiedzeniach Sejmu, Senatu albo Zgromadzenia Narodowego, a także ich organów,

3) naruszających swoim zachowaniem na sali posiedzeń powagę Sejmu, Senatu albo Zgromadzenia Narodowego

- określają regulaminy Sejmu, Senatu i Zgromadzenia Narodowego.".

Art.  2. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.