Art. 5. - Zmiana ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1329

Akt jednorazowy
Wersja od: 20 lipca 2021 r.
Art.  5. 

Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 64 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych na podstawie tego przepisu, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.