Art. 4. - Zmiana ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1329

Akt jednorazowy
Wersja od: 20 lipca 2021 r.
Art.  4. 

Do ewidencji, o których mowa w art. 47 ust. 1 i art. 59 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, nieprzekazanych organowi koncesyjnemu przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy przez przedsiębiorców, wobec których organ koncesyjny wydał ostateczną decyzję cofającą koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, stosuje się przepis art. 37 ust. 1 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.